Projekts Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana”

14.12.2010.


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Lai paplašinātu sociālo pakalpojumu piedāvājumu novadā, Preiļu novada Sociālais dienests nolēma piedalīties programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrajā kārtā. Šī gada 3. septembrī NVA ESF departamentam tika nosūtīts projekta iesniegums un 14. decembrī saņemts atzinums par tā apstiprināšanu.


Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt un attīstīt Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrā kvalitatīvu sociālo rehabilitāciju un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus no vardarbības cietušiem bērniem, bērniem – bāreņiem, trūcīgām personām un personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgū neatbilstošām zināšanām un prasmēm. Projekta rezultātā tiks izstrādāts un ieviests pasākumu komplekss, kas palīdzēs personām pilnvērtīgāk dzīvot, projekta aktivitātes vēršot uz personas funkciju atjaunošanu vai uzlabošanu, tādējādi nodrošinot sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.


Strādājot Sociālajā dienestā, speciālisti saskaras ar novadā pastāvošo sociālā riska ģimeņu problēmu. Daudzos gadījumos bērniem nācies piedzīvot emocionālu vai fizisku vardarbību, vai vecāku nolaidību. Šobrīd iespēja bērnu nogādāt drošā vidē ir ierobežota, atbilstošas institūcijas neesamības dēļ, bet saņemt sociālo rehabilitāciju attālākos novados personas bieži vien nevēlas, arī rehabilitācija dzīves vietā nav ilgstošs pasākums. Turklāt, izvērtējot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bērna dzīves vietā un institūcijā, nākas secināt, ka labāki rezultāti tiek sasniegti, ja šis pakalpojums tiek saņemts institūcijā, kur ar vardarbības upuri strādā starpprofesionāļu komanda.


Ņemot vērā sadzīves apstākļu pasliktināšanos daudzās ģimenēs, vecāku nolaidību un citus situāciju pasliktinošus apstākļus paredzams, ka turpmākajos gados var nākties saskarties ar arvien lielāku skaitu bērnu, kuriem būs nepieciešama ārpusģimenes aprūpe. Šobrīd Preiļu novadā ir 59 bērni – bāreņi vecumā no 12 līdz 18 gadiem, no kuriem 2 bērni ir bez vecākiem palikuši un pārējiem 57 bērniem ir noteikta ārpus ģimenes aprūpe.


Strādājot ar personām pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās novērots, ka daudziem, uzsākot patstāvīgu dzīvi, ir grūtības ne tikai integrēties sabiedrībā, bet arī organizēt ar mājas dzīvi saistītās aktivitātes zemā dzīves pamatprasmju līmeņa dēļ, tādēļ optimālākais risinājums būtu apmācības dažādām mājsaimniecības prasmēm, ko varētu īstenot bērniem – bāreņiem jau no 12 gadu vecuma. Šādas aktivitātes arī plānotas projekta ietvaros.


Pēdējā gada laikā Preiļu novadā ir strauji pieaudzis bezdarbnieku un, likumsakarīgi, arī trūcīgo personu skaits. Daudzi cilvēki ir ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm. Nestrādājošie darbspējīgie pieaugušie Preiļu novadā ar katru gadu tikai palielinās – Sociālā dienesta redzeslokā 2007. gadā bija 75 personas, 2008. gadā – 93, 2009. gadā – 156 personas. Daudzām personām ir grūtības integrēties darba tirgū sakarā ar sliktajām valsts valodas zināšanām, zemo izglītības līmeni un vāji attīstītām saskarsmes un sadarbības spējām, arī atkarības problēmu dēļ un zemo darba prasmju dēļ. Projekta ietvaros plānots izstrādāt Motivācijas un dzīves prasmju apguves un pilnveides programmu mērķa grupām, pēc kuras vadīties, sagatavojot individuālos rehabilitācijas plānus ar mērķi, lai personas varētu vieglāk integrēties sabiedrībā un iekļauties darba tirgū.


Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2011. gada otrajā pusē.


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.