Informatīvs paziņojums par iepirkuma Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros `Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana` rezultātiem

17.12.2010.

Informatīvs paziņojums par iepirkuma Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros `Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana` rezultātiem


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkumu procedūra „Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros „Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana”, id.nr. PND 2010/19ELFLA.  


3.Komisijas lēmums:
3.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 un Iepirkuma Nolikuma prasībām, tai skaitā 1.8.4., 1.9.1.4., 3.,4., 4.2., 7.2.2. apakšpunktu un 8.3.punktu, kā arī komisijas tehnisko piedāvājumu vērtēšanas 16.12.2010. tabulu Nr.2, Komisija nolēma:


3.1.1.  Iepirkuma pretendents SIA „GS Tehnika”, reģ.nr. 40003436395, piedāvājumā nav iesniedzis prasītos dokumentus, saskaņā ar Iepirkuma 3.1.5. un 4.1.4. punktu prasībām un neatbilst Iepirkuma, id.nr. PND 2010/19 ELFLA 4.2.punkta, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām, līdz ar to pretendents SIA „GS Tehnika” reģ.nr. 40003436395 ir izslēdzams no tālākās dalības iepirkumā;


3.1.2. Iepirkuma pretendents SIA „MUZIKĀLĀ DIZAINA GRUPA”, reģ.nr. 40003456423, piedāvājumā nav iesniedzis prasītos dokumentus, saskaņā ar Iepirkuma 3.1.5. un 4.1.4. punktu prasībām un neatbilst Iepirkuma, id.nr. PND 2010/19 ELFLA 4.2.punkta, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām, līdz ar to pretendents SIA„MUZIKĀLĀ DIZAINA GRUPA”, reģ.nr. reģ.nr. 40003456423 izslēdzams no tālākās dalības iepirkumā.


3.2. Komisijas pieņemtais lēmums, tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu:
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 un Iepirkuma Nolikuma prasībām, tai skaitā 4.3., 6., 7.3., 8.8.punktu, kā arī piedāvājumu komisijas vērtēšanas kopējo 17.12.2010. tabulu un Protokolu Nr.3, Komisija nolemj:


3.2.1. Par iepirkuma, id.nr. PND 2010/19ELFLA, uzvarētāju atzīt pretendentu SIA „VALDARIO”, reģ.nr. 40003496356, adrese: A.Deglava iela 126-123, Rīga, LV-1082, jo iesniegtais piedāvājums atbilst Iepirkuma Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3.2.2. Iepirkuma līgumu par skaņu aparatūras piegādi Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras namam LEADER projekta „Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana” ietvaros slēgt ar SIA „VALDARIO”, reģ.nr. 40003496356.
Iepirkuma līguma cena bez PVN21% ir LVL 3 294,21 (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit četri lati 21 santīms) , PVN21% ir LVL 691,79. Kopējā līguma cena ar PVN21% ir LVL 3 986,00 (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši lati 00 santīmi).


Garantijas laiks – 2 (divi) gadi.
Iepirkuma līguma izpilde – saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma noteikumiem.
Piedāvājuma derīguma termiņš – līdz 2011.gada 1.aprīlim.


5. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs t.65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 17.12.2010.