23. decembrī notiks Preiļu novada domes kārtējā sēde

23.12.2010.

Preiļu novada domes sēde
Preiļos 2010.gada 23.decembrī plkst.15.00


Darba kārtība:
 
1. FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par grozījumiem Nr.8   „Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada
2010.gada pamatbudžetu”.
1.2. Par grozījumiem Nr.1. „Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par speciālo budžetu 2010.gadam”.
1.3. Par līdzekļu piešķiršanu SIA „Dēkaiņi”.
1.4. Par projekta neattiecināmām izmaksām.
1.5. Par SIA „INITIUM MB” valdes locekļa Māra Bekeša  iesnieguma izskatīšanu.
1.6. Par grozījumiem zemes īpašnieku O.Losevas, K.Loginova un U.Stepanovas nomas līgumos.
1.7. Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2009./05 „Par nekustamā  īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas  kārtību Preiļu novadā”.
1.8. Par telpu nomu.
1.9. Par  novada domes īpašumā esošā izsoles objekta – nekustamā īpašuma  – administratīvās ēkas un katlu mājas kopā ar zemes gabalu Brīvības ielā 4, Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
2. SOCIĀLO,  IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


2.1. Par politiski represētā personas statusa piešķiršanu.
2.2. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.3. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.4. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.
 
3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:
 
3.1. Par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu.
3.2. Par Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcijas apstiprināšanu.
3.3. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 9, Preiļos pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
3.4. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
3.5. Par platības apstiprināšanu.
3.6. Par atteikšanos no zemes.
3.7. Par nekustamā īpašuma  lietošanas  mērķa maiņu un precizēšanu.
3.8. Par tālāko rīcību ar  izstrādāto Preiļu pilsētas Raiņa bulvāra alejas dendroloģisko inventarizāciju un apsaimniekošanas plānu.  


Novada domes  priekšsēdētājs   A.Adamovičs


 

Pēdējās izmaiņas: 23.12.2010.