Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu – `Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā`

14.12.2010.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu – `Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā` (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”saskaņā ar Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma līguma nosaukums– „Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2010/17M, Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkumu procedūra  „Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, ident.nr. PND 2010/17M,  ir pabeigta, pieņemot lēmumu par uzvarētāju, tai skaitā:
3.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta un Iepirkuma Nolikuma 7.2.p., tai skaitā 7.2.2. apakšpunkta un 8.3.punkta nosacījumiem, saskaņā ar iesniegtajiem piedāvājumiem un Iepirkuma 10.12.2010.g. Protokolu Nr.2 par iepirkuma tehnisko piedāvājumu atbilstību Iepirkuma prasībām, komisija nolēma, ka:
3.1.1. Pretendents SIA ”FIRMUS Design and Construction”, Reģ.nr.40103239428, nav iesniedzis vai iesniedzis nepilnīgi dokumentus un informāciju, saskaņā ar iepirkuma id.nr. PND 2010/17M, Nolikuma, 4.1.5.punkta nosacījumu – 3.1.5., 3.1.6.1.a) un b) un 3.1.6.6. apakšpunktiem, līdz ar to pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma, id.nr. PND 2010/17M Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām un tiek izslēgts no tālākās dalības Iepirkumā;
3.1.2. Pretendents SIA „BELSS”, Reģ.nr. 40003237609, nav iesniedzis vai iesniedzis nepilnīgi dokumentus un informāciju, saskaņā ar Iepirkuma, id.nr. PND 2010/17M, Nolikuma 4.1.5.punkta nosacījumu – 3.1.5., 3.1.6.1.b) apakšpunktu, Nolikuma 2. un 2.1. pielikumu prasībām (atšķirīgas norādes par Darbu izpildes grafiku), līdz ar to pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma, id.nr. PND 2010/17M Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām un tiek izslēgts no tālākās dalības Iepirkumā.
3.2. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta un Iepirkuma Nolikuma prasībām, tai skaitā 6.2., 6.3.3.un 8.8.punktu, saskaņā ar iesniegtajiem piedāvājumiem un Iepirkuma 13.12.2010.g. Protokolu Nr.3 par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu un lēmuma pieņemšanu, Komisija nolēma:
3.2.1. Par Iepirkuma uzvarētāju atzīt pretendentu SIA „LL Premium Designs”, Reģ.nr. 40003347364, juridiskā adrese: Daugavas iela 28, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, jo pamatojoties uz komisijas izvērtējumu par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, pretendents ir ieguvis  85,14 punktus (augstāko komisijas piešķirto vērtējumu), saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas  prasībām un pretendenta piedāvājumu izstrādāt Iepirkuma būvprojektu.
3.2.2. Iepirkuma līgumu par Būvprojekta izstrādi ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” slēgt ar  SIA „LL Premium Designs”.


Iepirkuma līguma cena bez PVN21% ir LVL  11 152,00 (vienpadsmit tūkstoši simtu piecdesmit divi lati 00 santīmi), PVN 21% ir LVL 2 341,92  un līguma cena ar PVN21% ir LVL 13 493,92 (trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs lati  92 santīmi).


Norēķinu kārtība- bez starpmaksājumiem, kur Pasūtītājs norēķinās 100% no kopējās Līguma summas pēc darba pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 


Būvprojekta izstrādes termiņš – 8 (astoņas) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas (saskaņā ar piedāvājuma Darbu izpildes grafiku).


Pārējie līguma noslēgšanas un izpildes nosacījumi, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma, tai skaitā Projektēšanas uzdevuma prasībām.


Informācija par Iepirkumā izraudzītā pretendenta apakšuzņēmēju: SIA „PREIME”, reģ.nr. 41503026248, adrese: Raiņa bulvāris 22,Preiļi – veiks topogrāfiskās uzmērīšanas un ģeoloģiskās izpētes darbus.


4. Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/166098


5. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2010.