Eksāmeni un valsts pārbaudes darbi klauvē pie durvīm

14.12.2010.

Klāt laiks, kad 9. un vidusskolas klašu skolēniem līdz šī gada decembra beigām ir jāizvēlas un jāpiesakās rakstiski skolas direktoram uz tiem eksāmeniem, kurus viņi kārtos šogad.


9. klases izglītojamie, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu (krievu valodas apmācības skolas), iesniegumā arī norāda valsts pārbaudes darba materiālu valodu. Izglītības iestāde līdz attiecīgā mācību gada 1. februārim reģistrē valsts izglītības informācijas sistēmā izglītojamo iesniegumos norādītos eksāmenus.


Ja izglītojamais vēlas mainīt iepriekš izvēlētos valsts pārbaudes darbus, kārtot papildu eksāmenu vai mainīt valsts pārbaudes darbu valodu, viņš līdz konkrētā mācību gada 1. aprīlim iesniedz izglītības iestādes vadītājam attiecīgu iesniegumu. Pēc tam turpmākās izmaiņas nav iespējamas – pretējā gadījumā būs jāgaida nākamais gads un nepieciešamais eksāmens jākārto vienā no izvēlētajām augstskolām.


Skolēna saslimšanas gadījumā, pamatojoties uz ārsta izsniegto atzinumu, izglītojamais var tikt atbrīvots no valsts pārbaudījumu kārtošanas vai arī izveseļošanās gadījumā var kārtot noteiktos pārbaudījumus papildtermiņos, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā.  


Ja izglītojamais runas vai dzirdes traucējumu dēļ nevar kārtot kādu valodu pārbaudes darbu daļu, tad izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis raksta iestādes vadītājam iesniegumu, kuram pievieno ārsta atzinumu.


Lai izdarītu īsto eksāmenu izvēli, skolēniem ir jau jāizzina, kādi mācību priekšmetu eksāmeni nepieciešami uzņemšanai tajās skolās, kur turpināsies izvēlētās profesijas apguve. Tāpēc jau tagad vajadzētu iepazīties ar sev vēlamo augstskolu vai citu mācību iestāžu pieprasījumu eksāmenu sakarā.


Ja kāds, kurš beidzis vidusskolu agrāk, vēlas mācīties augstskolā, bet nav kārtojis pieprasīto eksāmenu, to var izdarīt, piesakoties izvēlētajā augstskolā eksāmena kārtošanai līdz 10. aprīlim.
Šis gads ir pēdējais mācību gads, kad izglītojamais vidusskolu var beigt ar diviem, bet pamatskolu – ar 3 vērtējumiem, kuri zemāki pa 4 ballēm. Ar 2010./2011. mācību gadu tiek plānots paaugstināt prasības izglītības ieguves kvalitātei, proti, stāsies spēkā jauni noteikumi – atestātu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi jaunietis varēs saņemt tikai tad, ja visos mācību priekšmetos gadā un valsts pārbaudījumos būs iegūts sekmīgs vērtējums (ne zemāks par 4 ballēm), bet, lai saņemtu apliecību par pamatizglītības ieguvi, tiks pieļauts tikai viens vērtējums zemāks par 4.


Šogad, kā katru gadu, valsts pārbaudījumus kārtos arī 3. un 6. klases skolēni. Īpašu izmaiņu šai sakarā nebūs, vienīgi 3. klasē kombinētā ieskaite – mācībvalodā un matemātikā – ilgs nevis 3 dienas, bet gan 2 dienas.


Šinī mācību gadā pamatizglītības saturā nekādu izmaiņu nav. Sagatavotie grozījumi MK noteikumos Nr.1027 paredz, sākot ar 2011./ 2012. mācību gadu, uzsākt svešvalodu apguvi no 1. klases un atsevišķu mācību priekšmetu – „Pasaules vēsture” un „ Latvijas vēsture” – pakāpenisku ieviešanu. Vidusskolā šinī mācību gadā būs jauns centralizēto eksāmenu modelis dabaszinātņu priekšmetos, kurš sastāvēs no četrām daļām.


Informātikas ieskaite tiek aizstāta ar eksāmenu. Eksāmena struktūra ir saglabāta tāda pati kā ieskaitei – četras daļas. Eksāmenā būs ietvertas abu standartu kopīgās tēmas gan izglītojamiem, kuri apguvuši jauno mācību priekšmeta standartu, gan izglītojamiem, kuri apguvuši iepriekšējo mācību priekšmeta standartu.


Šogad 12. klasi beidz skolēni, kuri apguvuši fiziku, ķīmiju un bioloģiju pēc jaunā mācību priekšmeta standarta. Tā kā mācību priekšmeta standarts paredz būtiskas izmaiņas šo priekšmetu mācību saturā, mainās arī centralizētā eksāmena saturs. Ir sagatavoti paraugi pētnieciskajiem laboratorijas darbiem dabaszinātņu mācību priekšmetos VISC mājas lapā.
2010./2011. mācību gadā 10. un 11. klases skolēni ģeogrāfiju un ekonomiku mācās pēc jaunā standarta, bet 12. klases skolēni ģeogrāfiju un biznesa ekonomiskos pamatus mācās pēc vecā standarta. Tā kā vidējās izglītības iestādēs ir dažādas mācību programmas, tad eksāmenu šajos priekšmetos skolēni var kārtot pēc mācību programmas apguves gan 10., gan 11., gan 12. klases noslēgumā. 2010./2011. mācību gada eksāmeni ģeogrāfijā un biznesa ekonomiskajos pamatos (ekonomikā) tiek veidoti, ņemot vērā tās prasības, kādas ir kopīgas abiem standartiem. 


Aicinu visus interesentus regulāri iepazīties ar jaunāko informāciju Valsts izglītības satura centra mājas lapā – VISC , kur var atrast gan iepriekšējo gadu pārbaudes darbu paraugus, gan eksāmenu uzdevumus, gan uzņemšanas noteikumus Latvijas augstskolās un koledžās 2011./2012. studiju gadā, kā arī jaunāko informāciju par valsts pārbaudes darbiem.
Pirmie valsts pārbaudes darbus šinī mācību gadā uzsāks kārtot sesto klašu audzēkņi mācībvalodā 10. maijā, noslēgs – 12. klases audzēkņi ķīmijā. Šogad centralizēto eksāmenu sertifikātus 9. klases skolēni (mazākumtautību izglītības programmā – valsts valodā) saņems 14. jūnijā, bet vidusskolu audzēkņi – 12. jūlijā.


Lai pietiek uzņēmības, atbildības un veiksmes 2010./2011. mācību gada valsts pārbaudes darbos!


Dzintra Šmukste,
Preiļu novada Izglītības pārvaldes speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2010.