Nodibināta Zemgales darba devēju padome

30.11.2010.

Lai nodrošinātu Zemgales reģiona darba devēju interešu pārstāvniecību, uzņēmējdarbības vides nostiprināšanu un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām, 2010. gada 30. novembrī dibināta „Zemgales darba devēju padome”. Padome izveidota, lai apvienotu Zemgales darba devējus kopīga darba koordinēšanai reģionālajā līmenī uzņēmējdarbības attīstības jautājumos.


Padomē apvienojušās Zemgales darba devēju organizācijas – Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija, Bauskas uzņēmēju klubs „Bauska – 97” un Jēkabpils Uzņēmēju biedrība. Organizācijas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību, nodarbinātības attīstību un darba devēju organizāciju izveidi, kā arī aktivizēt ar biznesa veicināšanu saistītu pasākumu organizēšanu.


Padomes izveides iniciators, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška uzsver: „Padomes darbība un ietekme būs atkarīga no dalīborganizāciju aktivitātes. Tikai savstarpēji sadarbojoties un apvienojot spēkus, mēs varam veiksmīgāk iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, veidojot organizētu dialogu ar reģiona pašvaldībām un valsts institūcijām, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību Zemgales reģionā.”


Par padomes valdes priekšsēdētāju ievēlēts Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška. Izpilddirektores pienākumus veiks Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Zemgales reģiona sociālā dialoga koordinatore Zanda Lamba.


LDDK Zemgales reģiona sociālā dialoga koordinatore Zanda Lamba: „Kopš LDDK uzsāka sociālā dialoga projektu reģionos, Zemgales reģionā panākti būtiski uzlabojumi sadarbības praksē starp darba devēju organizācijām, arodbiedrībām un pašvaldībām. Zemgales darba devēju padome ir pirmā šāda veida organizācija Latvijā. Strādāsim, lai veicinātu sociālo dialogu reģiona līmenī un aktivizētu arī citu Zemgales reģiona novadu darba devējus. Aicināsim uzņēmējus apvienoties darba devēju organizācijās, lai kopīgiem spēkiem veiksmīgāk varētu strādāt reģiona labklājībai un izaugsmei.”


Jēkabpils Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja Ilona Studāne norāda, ka Zemgales darba devēju padome uzņēmējiem var kalpot kā „tribīne” ideju un problēmu izvirzīšanai. „Tā kā padomes darbība aptver visu reģionu, kas faktiski ir ceturtā daļa valsts teritorijas, padomes interešu jautājumi var tikt skatīti plašākā redzējumā nacionālajā līmenī, aptverot jautājumu loku, kas skar infrastruktūras attīstību reģionā, profesionālās apmācības organizēšanu, balstoties uz reģiona darba devēju pieprasījumu,” skaidro Ilona Studāne.


Bauskas Uzņēmēju kluba „Bauska – 97” prezidents Indulis Pētersons uzsver, ka jaunizveidotajai padomei, apvienojot lielākās Zemgales darba devēju organizācijas, nākotnē būs lielāka ietekme, lai veidotu organizētu dialogu reģiona līmenī. „Tā ir arī iespēja rast jaunas idejas un risinājumus ekonomiskās aktivitātes stiprināšanai Zemgales reģionā,” norāda Indulis Pētersons.


2009.gada maijā LDDK, uzsākot īstenot projektu „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, ir izveidojusi reģionālās struktūras visos 5 plānošanas reģionos – Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, Liepājā un Jēkabpilī, – kurās darbojas reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatori. Koordinatoru uzdevums ir sniegt atbalstu darba devēju apvienošanai organizācijās, lai sekmētu sociālā dialoga attīstību starp darba devējiem, pašvaldībām un darba ņēmējiem. „Ar Zemgales koordinatora atbalstu izveidota Jēkabpils Uzņēmēju biedrība, kā arī stiprināta sadarbība ar citām reģiona uzņēmēju biedrībām un klubiem, kā rezultātā nodibināta Zemgales darba devēju padome. Šādas organizācijas izveide ir pierādījums uzņēmēju ieinteresētībai ne tikai savas pilsētas vai novada, bet visa reģiona attīstībā, sadarbībā ar reģiona pašvaldībām uzlabojot uzņēmējdarbības un sociālo vidi, kā arī nostiprinot sociālo dialogu,” skaidro LDDK sociālā dialoga projekta vadītāja Lāsma Pīlēģe.


Zemgales darba devēju padomē var tikt pārstāvēta jebkura Zemgales reģiona darba devēju organizācija, kura ieinteresēta sadarbībā un biznesa attīstībā Zemgalē.


Informāciju sagatavoja:
Zanda Lamba
Zemgales darba devēju padomes izpilddirektore
LDDK reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Zemgales reģionā
ESF projekts “LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos”
zanda@lddk.lv


Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 85% no projekta finansē Eiropas Sociālais fonds un 15 % Latvijas valsts.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.