Tiek izstrādāta Krāslavas vēsturiskā centra attīstības koncepcija

02.12.2010.

2010.gada novembrī ir uzsākts darbs pie Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas attīstības koncepcijas izstrādes. Attīstību koncepciju izstrādā uzņēmums SIA Grupa 93, kas uzvarēja Krāslavas novada domes izsludinātajā iepirkumā. Koncepcijas izstrāde tiek veikta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā” („New Quality Image”) ietvaros, ko īsteno Zarasu (Lietuva) rajona padome un Krāslavas novada dome.


Koncepcija tiek izstrādāta teritorijai, ko ietver Rīgas iela, Lāčplēša iela, Baznīcas iela, Vienības iela, Studentu un Dīķu ielas, iekļaujot Rātužas un Ostas ielas, kā arī šajā teritorijā esošajiem skvēriem un laukumiem – 18.Novembra laukums, skvērs pie Romas katoļu baznīcas, skvērs starp Brīvības un Lāčplēša ielu, skvērs starp Baznīcas un Raiņa ielu, skvērs pie pieminekļa „Māte Latgale raud”.


Attīstības koncepcijas izstrādes mērķis ir izpētīt Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra (18.gadsimta valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis) dienvidaustrumu daļas kā galvenās pilsētas reprezentatīvās zonas nozīmi pilsētas struktūrā, sniegt ieskatu par apbūvi, kas tajā veidojusies dažādos laika periodos, kā arī analizēt pašreizējo teritorijas uztveri.
Izstrādātais projekts būs teritoriju visaptveroša koncepcijas par to, kā Krāslavas centram jāizskatās nākotnē. Tiks piedāvātas idejas apkārtējās vides sakārtošanai un pilnveidošanai, sniegti priekšlikumi svētku noformējumam un ikdienas Krāslavas centra skaistāko vietu izgaismošanai, kā arī izvērtēti nozīmīgākie skatu punkti un vietas.


Kā viens no nozīmīgākajiem šīs attīstības koncepcijas ietvaros veicamajiem darbiem ir Krāslavas centra apbūves izvērtējums, nosakot ēku kultūrvēsturisko vērtību tehnisko stāvokli. Darba ietvaros tiks izstrādāti priekšlikumi (krāsu pases) visu projekta teritorijā esošo ēku ārējās apdares noformējumam – izmantojamajiem materiāliem un piemērotākajam fasādes krāsojumam.


Attīstības koncepcija tiks izstrādāta līdz 2011.gada februrārim, pirmais izstrādes posms tiks pabeigts šī gada decembrī un 2011.gada janvāra sākumā Krāslavā ir paredzēti vairāki projekta sabiedriskās apspriešanas pasākumi, kuros ikvienam būs iespēja izteikt savu viedokli par izstrādātajiem priekšlikumiem.


Uzsākot darbu pie izstrādes, SIA Grupa 93 un Krāslavas novada dome aicina Krāslavas iedzīvotājus izteikt savu viedokli, idejas un sniegt priekšlikumus par Krāslavas centra vides sakārtošanu. Priekšlikumus iespējams iesniegt Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā Skolas iela 7, Krāslavā, vai elektroniski pa epastiem anita@grupa93.lv, inara@kraslava.apollo.lv


Anita Beikule, SIA Grupa 93 projektu vadītāja
Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243
Papildus informācija:
Ināra Dzalbe, projekta LLI – 046 koordinatore,
e-pasts:
inara@kraslava.apollo.lv, tālr. Nr.+371 656 15717


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.