Preiļu novada pašvaldības policija ne tikai soda, bet arī palīdz

01.12.2010.

Kopš 2008. gada 1. marta Preiļu novadā ir izveidota Pašvaldības policija. Atskatoties uz aizvadīto darbības laiku, izrādās, ka vissarežģītākais un grūtākais bija pirmais darba gads. Vispirms katram darbiniekam bija jāiejūtas jaunajā amatā, visiem kopā jāizveido komanda kopīgam darbam, bet iedzīvotājiem bija jāpierod, ka novadā darbosies jauna institūcija, kas, tāpat kā citas pašvaldības iestādes un struktūrvienības, palīdzēs risināt viņu kompetencē esošos jautājumus. Par paveikto aizvadītajā laika posmā ‘runā’ cipari, un ne tikai tie. Par to, ka pašvaldības policijas darbinieki ir aktīvi un strādā, liecina daudzi pateiktie paldies un arī ne mazums nīgru vārdu darbinieku adresē, jo par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem tiek sastādīti administratīvie protokoli un uzlikti naudas sodi, kas parasti neapmierina pārkāpumu vaininiekus.
Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Želvis pastāstīja, ka vislielākais administratīvo protokolu skaits – 672 – ir bijis 2008. gadā. Gadu vēlāk tie ir samazinājušies līdz 419, bet šogad līdz 1. novembrim par dažādiem pārkāpumiem ir sastādīti 347 administratīvie protokoli. Iespējams, ka daļa iedzīvotāju ir sapratusi, ka sabiedriskās kārtības normas tomēr ir jāievēro. Sākumā visvairāk pārkāpumu ir bijis sakarā ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. Tagad pārsvarā nākas saukt pie atbildības cilvēkus par alkoholisko dzērienu lietošanu neatļautās vietās un par pārkāpumiem, kuros iesaistīts alkohols.

Laika gaitā iedzīvotāji pierod, ka pašvaldības policija ne tikai sastāda protokolus un uzliek naudas sodus, bet policijas darbinieki ir tie cilvēki, kuriem var uzticēties, zvanīt un rakstīt iesniegumus ne tikai tad, kad jau ir noticis pārkāpums, bet arī tādos gadījumos, kad nepieciešams nepieļaut kādu nodarījumu sabiedrības drošībai vai sabiedriskajai kārtībai.
2008. gadā pašvaldības policijā tika saņemti 146 telefona zvani, 2009. gadā darbinieki atbildēja uz 300 telefona zvaniem, šogad jau zvanījušas gandrīz 400 personas ar lūgumiem palīdzēt un apturēt vai novērst nekārtības. Pieaudzis arī iesniegumu skaits. Ja iepriekšējā gadā tika izskatīti 88 iesniegumi, tad šogad to jau ir gandrīz 150.

Kādas ir lielākās problēmas, ar kurām saskaras pašvaldības policija? Kā stāsta Juris Želvis, ne vienmēr cietušajai personai ir iespējams palīdzēt pilnā mērā, jo daudz ir iereibušu likumpārkāpēju, kuri bieži sabiedriskās vietās uzvedas neadekvāti. Rīkojoties saskaņā ar likumu, iereibušie likumpārkāpēji jānogādā mājās vai jāievieto īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Tā kā Preiļos jau gadu nedarbojas īslaicīgās aizturēšanas izolators, daudzos gadījumos likumpārkāpēja aizvešana mājās ir tikai pakalpojums pašam vainīgajam, bet neatrisina radušos problēmu.
Bieži notiek arī ģimeņu skandāli, kad vainīgās personas būtu uz laiku jāizolē no sabiedrības. Tā kā tas nav iespējams, policijas darbinieki parasti veic pārrunas izsaukuma vietā, mierina konfliktā iesaistītās puses un sniedz padomus, kā rīkoties tālāk.

Stājoties spēkā jaunajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem par administratīvo atbildību, ir kļuvis sarežģītāk personas saukt arī pie administratīvās atbildības, jo šajos noteikumos saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas labojumiem ir svītroti daudzi punkti, kuri bija iepriekšējos noteikumos. Protams, likumpārkāpējs bez soda nepaliek, tas ir paredzēts citos valstī izdotajos normatīvajos aktos, bet tagad to izdarīt ir sarežģītāk un process ir laikietilpīgāks. Līdz ar to pašvaldības administratīvajā komisijā izskatāmo lietu kļūst mazāk, bet pieaug pašvaldības policijas darbs, un lietas tālākai skatīšanai tiek nodotas tiesai.

Ikdienā pašvaldības policija strādā kopā ar vairākām citām iestādēm, veicot kopīgus reidus. Veiksmīga sadarbība ir ar Preiļu novada bāriņtiesu, sociālo dienestu, pāris reizes nedēļā kopā ar dzīvokļu speciālistu tiek apmeklēti sociālie dzīvokļi, bieži jāstrādā roku rokā ar valsts policiju un valsts ieņēmumu dienestu.

Jāsaka, ka manāmi ir mazinājušies pārkāpumi, ko izdara nepilngadīgie un jaunieši sabiedriskās vietās, bet toties ir palielinājies pārkāpumu skaits, par kuriem ziņo skolas. To var izskaidrot ar to, ka sakarā ar ekonomiski grūto situāciju valstī ir mazinājusies nakts pasākumu apmeklētība pilsētas bāros un kafejnīcās. Bieži viesi pašvaldības policija ir skolās, kur skolēniem tiek stāstīts par administratīvo atbildību un par sekām, kas iestājas, ja netiek ievēroti noteikumi.

Kā rāda pagājušais gads, pašvaldības policija sadarbībā ar citām institūcijām ir veikusi reidus arī novada ūdenstilpnēs, kontrolējot makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, ir piedalījusies arī slīkstošu cilvēku glābšanā. Regulāri tiek nodrošināta kārtība publiskajos un sporta pasākumos novadā.

Cienījamie preilieši, ja redzat, ka sabiedriskās kārtības uzturēšanai vajadzīga speciālistu palīdzība, zvaniet vai rakstiet!

Atgādinām, ka pašvaldības policijas darba laiki ir no 9.00 – 24.00 pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās un no 9.00 – 3.00 piektdienās un sestdienās, tālrunis 65307330.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2010.