Tūrisma aktivitāšu veicināšana

01.12.2010.

2010. gada 27. novembrī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 1057 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””. Līdz ar to par spēku zaudējušiem tiek atzīti MK noteikumi Nr. 754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””.


Ar jaunajiem MK noteikumiem izdarīti vairāki grozījumi atbalsta saņemšanas nosacījumos pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Būtiskākie grozījumi:
•         precizēta pasākuma īstenošanas vieta. Pasākuma īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas, novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, un novadus, kas robežojas ar Rīgas pilsētas teritoriju (tas ir, Carnikavas, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Mārupes, Olaines un Babītes novadus). Tas nozīmē, ka pasākuma atbalsts ir pieejams plašākā teritorijā nekā iepriekš bija noteikts.
•         papildināts atbalstāmo aktivitāšu saraksts. Papildu jau iepriekš noteiktajām aktivitātēm, atbalstam pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” varēs pieteikties arī jaunu tūrisma mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) ierīkošanai un aprīkošanai uzņēmumos, kas sniedz citu veidu tūrisma pakalpojumus, kā arī investīcijām vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē. Atsevišķi no būvniecības izdalīts, ka atbalstu var saņemt arī par tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveidi vai paplašināšanu, kā arī teritorijas labiekārtošanu, ievērojot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas.
•         ņemot vērā grozījumus, jāievēro, ka aktivitāšu īstenošana atbalsta pretendentam jāuzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Iepriekš šāds nosacījums nebija.
•         atcelts nosacījums palielināt par 0,05 vismaz vienu no dzīvotspējas rādītājiem gadā pēc projekta īstenošanas.
•         atbalsta intensitāte vairs nav atkarīga no noteiktās pašvaldības grupas. Ar grozījumiem noteikts, ka atbalsta intensitāte atkarīga no aktivitātes:
–       40% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – aktivitātēm „Esošo tūristu mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana, jaunu tūrisma mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) ierīkošana un aprīkošana uzņēmumos, kas sniedz citu veidu tūrisma pakalpojumus”, „Esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un nepieciešamā aprīkojuma iegāde” un „Esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana”;
–       50% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – aktivitātēm „Tūrisma pakalpojumu dažādošana” un „Investīcijas vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē”.
•         jaunie MK noteikumi paredz arī izmaiņas iesniedzamo dokumentu sarakstā, kā arī vairākus tehniskus un redakcionālus grozījumus.
 Ar citiem grozījumiem sīkāk var iepazīties jaunajos MK noteikumos Nr. 1057, kas atrodami šajā adresē: http://www.likumi.lv/doc.php?id=221795


Elīna Ozola
Vecākā speciāliste ekonomikā
Ekonomikas nodaļa
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Tālr.: +371 63050576, +371 63050220
Mob.: +371 22020655
Fakss: +371 63022264
E-pasts:
elina.ozola@llkc.lv
www.llkc.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.