Izmaiņas ES atbalsta pasākumā `Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana`

01.12.2010.

Š.g. 9. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr.1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”. 


Grozījumi paredz sekojošas izmaiņas.


• Atbalstu jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai piemērotas jaunas tehnikas, inventāra, aprīkojuma un iekārtu iegādei var saņemt pretendenti, kuru īpašumā ir atbalsta saņemšanas nosacījumiem atbilstošas meža platības (jaunaudzes) ar vismaz 2 hektāru lielu kopējo platību iepriekšējo 3 hektāru vietā.
Šāds precizējums nepieciešams, jo vidējais meža īpašuma lielums Latvijā ir tikai 7,5 hektāri. Pasākumā uz atbalstu var pretendēt tikai daļa mežaudžu, kas atbilst pasākuma nosacījumiem, – jaunaudzes un mazvērtīgas mežaudzes. Turklāt vidējā cirsmas platība Latvijā ir aptuveni 2 hektāri, līdz ar to var pieņemt, ka vidējā jaunaudzes platība ir līdzīga.


• Projekta minimālais finansiālais apmērs ir 500 eiro iepriekšējo 1000 eiro vietā.
Šobrīd noteiktais minimālais projekta finansiālais apmērs nedod iespēju meža īpašniekam iegādāties tikai vienu instrumentu, piemēram, krūmgriezi komplektā ar darba aizsardzības līdzekļiem.


• Turpmāk arī netiks paredzēts nosacījums, ka viens pretendents vienā gadā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 50 hektāru lielās pasākuma aktivitātēm piemērotās platībās.
Izvērtējot līdzšinējo pretendentu aktivitāti pasākumā, konstatēts, ka šāds ierobežojums nav nepieciešams. Ierobežojuma atcelšana neietekmēs mazo meža īpašnieku iespēju saņemt atbalstu, turklāt tādu meža īpašnieku, kuru īpašumā varētu būt 50 un vairāk hektāru lielu atbalsttiesīgu platību, nav daudz. Kopumā ir aptuveni 140 privāto meža īpašumu, kas lielāki par 100 hektāriem, un šo īpašumu vidējā platība ir aptuveni 150 hektāri.
Zemkopības ministrija prognozē, ka atbalsta saņēmēju skaits varētu palielināties apmēram par 20%-30% Iepriekšējo gadu pieredze liecinot, ka iespēja saņemt atbalsta maksājumus mudina meža īpašniekus apsaimniekot meža īpašumus.


Plašāka informācija par apstiprinātajiem grozījumiem pieejama MK mājas lapā: http://www.mk.gov.lv


Projekta iesniegumi kopš š.g. 4.janvāra joprojām tiek pieņemti Lauku atbalsta dienestā (LAD), līdz ir izlietots kārtai pieejamais finansējums. Pašlaik (LAD dati uz 08.11.2010) no kopēja pieejamā finansējuma  8 000 000  LVL apjomā ir iesniegti projekta iesniegumi par kopējo summu tikai 6,8% apmērā.


Informācijas sagatavošanai izmantota ZM informācija.


Informāciju apkopoja:
Sarmīte Grundšteine,
MKPC Informācijas un apmācību daļas vadītāja,
Tālr.63050477, mob. 29133563,
e-pasts:
sarmite.grundsteine@mkpc.llkc.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.