Informatīvs paziņojums par iepirkuma „Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros `Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana`

25.11.2010.

Informatīvs paziņojums par iepirkuma „Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros „Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana” rezultātiem


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkumu procedūra „Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros „Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana”, id.nr. PND 2010/15ELFLA.  


3.Komisijas lēmums:
3.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta un Iepirkuma Nolikuma prasībām, tai skaitā 4.2.,7.2.,8.3. punktiem un 7.2.2.apakšpunktu, Komisija nolēma:
Iepirkumam, id.nr. PND 2010/15ELFLA, iesniegtie tehniskie piedāvājumi no pretendentiem: SIA „GS Tehnika”, reģ.nr. 40003436395, SIA „VALDARIO”, reģ.nr. 40003496356 un SIA „MUZIKĀLĀ DIZAINA GRUPA”, reģ.nr. 40003456423, neatbilst Iepirkuma Nolikuma 4.2.punkta, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām, līdz ar to ir izslēdzami no tālākās dalības iepirkumā. 
3.2. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta sesto daļu, kā arī Iepirkuma Nolikuma 8.8. punktu, Komisija nolemj:


Sakarā ar to, ka visi trīs: „GS Tehnika”, SIA „VALDARIO” un SIA „MUZIKĀLĀ DIZAINA GRUPA” iepirkumam iesniegtie tehniskie piedāvājumi neatbilst Iepirkuma „Preiļu Novada Kultūras centra Pelēču kultūras nama skaņu aparatūras iepirkums LEADER projekta ietvaros „Pelēču kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizēšana”, id.nr. PND 2010/15ELFLA, Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un tālāk netiek vērtēti, komisija nolemj pārtraukt iepirkuma procedūru.


4. Paziņojums par plānoto līgumu ar komisija lēmumu – pārtraukt procedūru 25.11.2010.publicēts IUB mājas lapā.


5. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs t.65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 25.11.2010.