Uzņēmējiem pieejama atjaunota un papildināta Darba devēja rokasgrāmata

23.11.2010.

Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) ir aktualizējusi uzņēmēju iecienīto Darba devēja rokasgrāmatu un papildinājusi to ar sadaļu par darba aizsardzības prasībām darba vietā. Rokasgrāmatā vienkāršā un viegli uztveramā valodā sniegta informācija par vispārējām darba tiesību normām no darbinieka pieņemšanas darbā līdz pat darba tiesisko attiecību pārtraukšanai, kā arī sniegti piemēri un ierosinājumi darba aizsardzības normu ievērošanai.


Rokasgrāmata atjaunota un pieejama tikai elektroniski LDDK mājas lapā http://www.lddk.lv/index.php?main=77&p=1077.


LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle: „LDDK vēlas sniegt atbalstu darba devējiem normatīvajos aktos definēto prasību īstenošanai un rūpēties, lai šīs prasības būtu saprātīgas un izpildāmas. Mēs ceram, ka rokasgrāmatā sniegtie padomi un skaidrojumi ļaus efektīvi organizēt darbu uzņēmumos.”


Rokasgrāmatā ir divas sadaļas – Darba tiesību un Darba aizsardzības sadaļa.


Darba tiesību sadaļa paredzēta tiem speciālistiem, kuriem ikdienā savā uzņēmumā jāveic personālvadības funkcijas. Rokasgrāmatā ietverta informācija par vispārējām darba tiesību normām, kas jāievēro visiem darba devējiem. Rokasgrāmatā nav ietverta informācija par speciālajiem tiesību aktiem, kas regulē nodarbināšanas noteikumus atsevišķām darbinieku kategorijām.


Darba aizsardzības sadaļa paredzēta gan darba devējiem, gan arī uzņēmuma darba aizsardzības speciālistiem. Tā ir veidota ar mērķi izskaidrot darba devējiem un uzņēmumu darba aizsardzības speciālistiem galvenos nepieciešamos pasākumus darba aizsardzības sistēmas organizēšanai darba vietā. Sadaļa sniedz praktiskus padomus un norāda uz informācijas avotiem, kur meklēt padziļinātu informāciju, lai sakārtotu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā.


Informācijai
Darba devēja rokasgrāmata tika aktualizēta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros. Materiāls izstrādāts ciešā sadarbībā ar LR Labklājības ministrijas speciālistiem, kā arī ar SIA „Comperio” un SIA „DDV” ekspertu līdzdalību. Darba tiesību nodaļas autore – Daiga Ermsone.


Oriģinālā Darba devēja rokasgrāmata tika izstrādāta un izdota 2002.gadā PHARE projekta “Improvement of Working Environment in Private and Privatised Enterprises” (Darba vides uzlabošana privātajos un privatizējamos uzņēmumos) ietvaros.


Informāciju sagatavoja:
Agnese Alksne, LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte
Agnese@lddk.lv, 67225162


 

Pēdējās izmaiņas: 23.11.2010.