SIA `BALTEX GROUP` informē, ka šobrīd pašvaldībām un to institūcijām, kā arī valsts institūcijām ir vienreizēja iespēja saņemt finansiālu atbalstu, lai renovējot un siltinot ēkas samazinātu izdevumus par elektroenerģiju un siltumu

17.11.2010.

SIA “BALTEX GROUP”informē, ka šobrīd pašvaldībām un to institūcijām, kā arī valsts institūcijām  ir vienreizēja iespēja saņemt finansiālu atbalstu, lai renovējot un siltinot ēkas samazinātu izdevumus par elektroenerģiju un siltumu. Šādu iespēju Jums piedāvā Vides ministrija ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursos: 
„Zema enerģijas patēriņa ēkas”, 
„Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”,
“Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību apgaismojumā”,
“Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” (attiecināms uz fiziskām personām un daudzdzīvokļu māju īpašnieku biedrībām).
 
SIA “Baltex Group” uzņēmumam ir liela pieredze KPFI  finansēto projektu ietvaros, sadarbojoties gan ar pašvaldībām, gan ar privāto sektoru.


Mūsu uzņēmums sniedz pakalpojumus tādās jomās kā ēku energoefektivitātes paaugstināšanā, tehnoloģisko iekārtu energoefektivizācijā un tehniskās dokumentācijas sagatavošanā.  SIA “Baltex Group” ar augstu atbildības sajūtu veic tādus darbus kā:
• ēku energoaudita veikšana,
• ēku tehniskā apsekošana,
• renovācijas projekta izstrāde,
• būvizmaksu tāmes sagatavošana,
• projekta pieteikuma sagatavošana,
• visu veidu inženiertīklu projektēšana,
• būvniecības firmu atlase,
• autoruzraudzība un būvuzraudzība,
• būvniecības procesa kontrole,
• atskaišu sagatavošana un monitoringa veikšana,
• dažādu projektu izstrāde un projektu pieteikuma dokumentāciju sagatavošana, iesniegšana un saskaņošana LIAA (Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra), VIDM (Vides Ministrija), EM (Ekonomikas Ministrija) un citās valsts iestādēs.  Mūsu klienti ir valsts un pašvaldību iestādes, profesionālās izglītības iestādes, kā arī privātie apsaimniekošanas un ražošanas uzņēmumi.


Svarīgākā informācija par šīm programmām.
1)  Programma “Zema enerģijas patēriņa ēkas”. Programmas ietvaros ir iespējams renovēt un pārveidot par “pasīvām ēkām” šādas ēkas:
• vienģimenes dzīvojamā ēka (kods 1110) (jaunbūve, kā iesniedzējs- fiziska persona);
• dvīņu vai rindu dzīvojamā ēka (kods 112) (jaunbūve, kā iesniedzējs- pašvaldība, fiziska persona vai komersants);
• biroju ēka (kods 1220) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija,  kā iesniedzējs- pašvaldība, komersants vai valsts institūcija);
• mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230) (ēkas rekonstrukcija, kā iesniedzējs- komersants);
• ražošanas ēkas (kods 1251) (ēkas rekonstrukcija, kā iesniedzējs- komersants);
• muzejs (kods 1262) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija, kā iesniedzējs- pašvaldība);
• sabiedriskā ēka – bērnudārzs (kods 1263) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija, kā  iesniedzējs- pašvaldība vai komersants);
• sabiedriskā ēka – skola (kods 1263) (ēkas rekonstrukcija, kā iesniedzējs- pašvaldība);
• daudzdzīvokļu sociālā ēka (kods 1264) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija, kā iesniedzējs- pašvaldība);
• sporta ēka (kods 1265) (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija, kā iesniedzējs- pašvaldība vai komersants).
Konkursā pieejamais finansējums- 7 261 722 lati.
No projekta kopējām attiecināmajām izmaksām pieejamais atbalsta apmērs ir :
80 % –  pašvaldībām un valsts institūcijām;
65 % – sīkiem un maziem komersantiem un fiziskām personām;
55 % – vidējiem komersantiem.
45 % – lielajiem komersantiem.
Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes jāīsteno līdz 01.11.2012.
 
Konkursā atbalsta šādas aktivitātes
– visas tehniskās dokumentācijas sagatavošana, zema enerģijas patēriņa ēku būvniecība vai rekonstrukcijas darbi, siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem, projekta būvuzraudzība un autoruzraudzība un publicitātes pasākumi, dažādu testu veikšana.
2)  Programma „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
Programmas ietvaros ir iespējams iegādāties, uzstādīt, rekonstruēt vai nomainīt siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas iekārtas, koģenerācijas elektrostaciju iekārtas, lai ēkās fosilos energoresursus izmantojošās iekārtas varētu aizvietot ar atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām.


Konkursa ietvaros tiek atbalstītas tādas atjaunojamo energoresursu jomas un tehnoloģijas kā:
• saules elektrostacijas (baterijas) un saules kolektoru sistēmas;
• vēja enerģija- vēja elektrostacijas;
• ūdens  enerģija- HES;
• biomasa- šķeldas, biomasas granulu, salmu, biogāzes un bioeļļu (biodegvielu) iekārtas ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas nepārsniedz 3 MW (ieskaitot);
• šķeldas, biomasas granulu, salmu, biogāzes un bioeļļu (biodegvielu) koģenerācijas stacijas ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas nepārsniedz 3 MW (ieskaitot) vai kopējo uzstādāmo elektrisko jaudu, kas nepārsniedz 1 MW (ieskaitot);
•  ģeotermālā enerģija – energoavoti ar siltuma sūkņiem.
Konkursā pieejamais finansējums (pašvaldībām un valsts instit.) – 4 000 000 lati.
No projekta kopējām attiecināmajām izmaksām pieejamais atbalsta apmērs ir :
75 % –  pašvaldībām un valsts institūcijām;
65 % – sīkiem un maziem komersantiem un fiziskām personām;
55 % – vidējiem komersantiem;
45 % – lielajiem komersantiem.
Konkursa ietvaros 1 projektam pieejamais
maksimālais finansējums ir 1 500 000 Ls.
Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes jāīsteno līdz 01.07.2012.
 
3) Programma “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību apgaismojumā”.
Programmas ietvaros ir iespējams pašvaldības esošā ārējā apgaismojuma objektu- gaismekļu demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu, vadības iekārtu nomaiņa un pievada uzstādīšana vai nomaiņa posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim (posma garums līdz 15 m).
Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 2 811 216 lati.
Minimālais finansējums ir 10 000 latu.
Maksimālais finansējums ir 350 000 latu.
 No projekta kopējām attiecināmajām izmaksām pieejamais atbalsta apmērs ir :
75 % –  pašvaldībām un to iestādēm;
Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes jāīsteno līdz 01.05.2012.
 
4) Programma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”
(attiecas uz fiziskām personām un daudzdzīvokļu māju īpašnieku biedrībām).
Programmas ietvaros ir iespējams ēkās veikt siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukciju, nomaiņu vai jaunu iegādi un uzstādīšanu, kuras rezultātā izmantojamie fosilie energoresursi tiek aizvietoti ar atjaunojamajiem energoresursiem.
Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11 399 481 lati.
Maksimālais finansējums individuālām mājām ir līdz 7 000 latu.
Maksimālais finansējums daudzdzīvokļu mājām ir līdz 60 000 latu.
Konkursā pieejamais atbalsts līdz 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes jāīsteno līdz 01.05.2012.
Konkursam var pieteikt sekojošas ēkas:
• individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (kods 11100102);
• individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra un mūra –koka ārsienām (11100103);
• dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas (kods 11210101);
• daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām (kods 11000201);
• daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas (kods 11000202);
• daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (kods 11000204);
• daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas (kods 11000205);
• daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas (kods 11000206).
Konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas tehnoloģiskas iekārtas: 
• saules baterijas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10 kW ieskaitot;
• saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 25 kW ieskaitot;
• vēja elektrostacijas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW ieskaitot;
• šķeldas vai salmu, biomasas granulu un malkas katli ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW ieskaitot;
• energoavoti ar siltuma sūkņiem ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW ieskaitot;
• vairāku šajā punktā minētu dažādu tehnoloģisku iekārtu kombinēta izmantošana.
Ceram, ka Jums ir interese uzzināt vairāk par šīm programmām.  Esam gatavi vienoties par abpusēji izdevīgu tikšanās dienu, laiku un vietu, lai detalizētāk varētu Jūs informēt par šo programmu nolikumiem, prasībām un ES struktūrfondu atbalsta saņemšanas noteikumiem.
 
Plānojam uz nākamās nedēļas pirmo pusi (pirmdiena- trešdiena) braucienu uz Latgales novada pašvaldībām, lai pastāstītu vairāk gan par šīm programmām, gan arī par LED gaismekļu tehnoloģijām un saules kolektoru sistēmām. 
 
Lūgums Jums atsūtīt informāciju par iespējamām tikšanās dienām un laikiem, kad Jūsu novada pārstāvjiem būtu iespēja mūs pieņemt.
 
Cerot uz sadarbību,
 
Ar cieņu 
Artūrs Eiduks
projektu vadītājs
 
SIA “BALTEX GROUP”
Brīvības iela 214 m-312
Rīga, LV-1039
Tālr.: 6666 20 80,
Mob.: 2707 11 40,
Mob.: 29 666 665,
Fax.: 67 555 139
arturs@baltexgroup.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2010.