Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2010/2011.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2011.gadā”, saskaņā ar Nolikumu

11.11.2010.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2010/2011.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2011.gadā”, saskaņā ar Nolikumu


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem atklātam konkursam  „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2010/2011.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2011.gadā”


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – atklāts konkurss „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2010/2011.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2011.gadā”, identifikācijas nr. PND 2010/13AK, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 23.panta piekto daļu, 24.pantu, 46.panta pirmās daļas 2.punktu, 56.panta pirmo daļu un Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā 7., 8. un 9.10.5. apakšpunktu, saskaņā ar 10.11.2010. Konkursa procedūras Protokolu Nr.4, Komisija nolēma:
Apstiprināt 09.11.2010. komisijas pieņemto lēmumu (protokols nr.3) Konkursa, id nr. PND 2010/13AK, pirmajā daļā:  Preiļu pilsētas tranzīta ielu (Daugavpils, Rēzeknes, Rīgas ielu un Brīvības un Aglonas ielu) ikdienas uzturēšana 2011.gadā.
Komisija par uzvarētāju atzīst un nolemj slēgt līgumu ar: AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, Reģ.nr.40003356530, par Preiļu novada Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2011.gadā (Preiļu novada Rīgas tranzīta iela, kas ir valsts 1.šķiras autoceļa P 63 Līvāni – Preiļi maršruta  turpinājums 0,681 km kopgarumā, Rēzeknes un Daugavpils ielu, kas ir valsts 1.šķiras autoceļa P 58 Viļāni-  Preiļi – Špoģi maršruta  turpinājums 2,513 km kopgarumā, Aglonas un Brīvības ielu, kas ir valsts 1.šķiras autoceļa P 62 Krāslava – Preiļi – Madona maršruta  turpinājums 1,556 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2011.gadā).
Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – atbilstoši Konkursa Nolikuma prasībām.
Līguma summa bez PVN21% – Ls 9759,09 (deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi lati 09 santīmi), PVN21% ir Ls 2049,41 un līguma summa ar PVN21% ir Ls 11808,50.
Priekšapmaksa (avanss) – nav nepieciešama.
Līguma izpildes termiņš – 2011.gada 31.decembris.
Pārējie līguma noslēgšanas un izpildes nosacījumi, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.
Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.


4. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un Konkursa Nolikuma 9.punktu, komisija nolēma:
4.1. Ņemot vērā to, ka publikācija IUB mājas lapā par Konkursa rezultātiem nav iespējama, sadalot Konkursa otrās daļas priekšmetu sīkāk, komisija nolemj: Pārtraukt iepirkuma procedūru Konkursa priekšmeta 2 (otrajā) daļā – Preiļu pilsētas ielu un Preiļu novada pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2010/2011.gadu ziemas periodā, jo faktiski ir iesniegti 5 (pieci) piedāvājumi, kā rezultātā ir uzvarējuši 4 (četri) pretendenti un būtu jāslēdz pieci iepirkuma darbu līgumi.
4.2. Lai Preiļu novada dome varētu izpildīt likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktu un nodrošināt pašvaldības ielu un autoceļu tīrīšanu un uzturēšanu 2010./2011.gadu ziemas periodā:
       1) veikt jaunu iepirkuma procedūru par Preiļu pilsētas ielu un Preiļu novada pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2010/2011.gadu ziemas periodā, saskaņā ar budžetā plānoto finansējumu darbu izpildei;
       2) ieteikt domes vadībai noslēgt ar piegādātājiem līgumus par iepriekšminēto pakalpojumu veikšanu (ja tas ir nepieciešams sakarā ar laika apstākļiem) līdz jaunas iepirkuma procedūras rezultātu apstiprināšanai un iepirkuma līgumu slēgšanai.
4.3. Par komisijas pieņemto lēmumu 3 (triju) dienu laikā paziņot Konkursa pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam.


5. Iepirkuma kontaktpersona: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2010.