Preiļu novada dome paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotais jautājums un atbilde uz to) iepirkuma `Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta `Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā` ietvaros` Nolikumā

11.11.2010.

Preiļu novada dome paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotais jautājums un atbilde uz to) iepirkuma „Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” Nolikumā


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi iepirkuma „Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, ident.nr. PND 2010/17M, (turpmāk tekstā –iepirkums) Nolikuma 3.1.6.1. b) apakšpunktā.


1) Iepirkuma piegādātāja uzdotais jautājums par Iepirkuma Nolikuma 3.1.6.1. b) apakšpunktu:
Jautājums: „….iepirkuma procedūras nolikuma 3.1.6.1.punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka projekta vadītājam ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga (pēc veicamo būvdarbu rakstura un apjoma) projekta realizēšanā savukārt tā paša punkta b) apakšpunktā ir noteikts, ka par sniegtajiem pakalpojumiem ir saņemtas 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes – jāiesniedz vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par ūdenssaimniecības objektu būvprojektu izstrādi pēdējo triju (2008., 2009., 2010) gadu laikā. Vēlamies norādīt, ka abi punkti ir pretrunā viens otram, jo „a)” apakšpunktā nav prasīta pieredze 3 (trīs) iepriekšējos gados, bet gan prasīts, lai projekta vadītājam būtu pieredze 3 (trīs) tehnisko projekta izstrādē, savukārt „b)” apakšpunktā jau tiek prasīta pieredze par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, lai novērstu radušos situāciju un neprecizitāti iepirkuma konkursa nolikumā, lūdzam, veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikumā un izteikt nolikuma 3.1.6.1.punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:
„b) par sniegtajiem pakalpojumiem ir saņemtas 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes – jāiesniedz vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par ūdenssaimniecības objektu būvprojektu izstrādi.”


2)   Iepirkumu komisija izskatīja šo jautājumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta prasībām, saskaņā ar iepirkuma, ident.nr. PND 2010/17M, Nolikuma 1.4.5. un 8.7. apakšpunktiem,  Komisija nolēma:
Veikt precizējumu iepirkuma, id.nr. PND 2010/17M, Nolikuma 3.1.6.1. b) apakšpunktā, izsakot to šādi:
3.1.6.1.b) „par sniegtajiem pakalpojumiem ir saņemtas 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes – jāiesniedz vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par ūdenssaimniecības objektu būvprojektu izstrādi”.


Papildus Komisija informē:
Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma nosacījumiem, tai skaitā 1.4.5.apakšpunktu,
Iepirkumu komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus iepirkuma Nolikuma precizējumu
ievērtēt savā piedāvājumā: saskaņā ar šiem precizējumiem.


Kontaktpersona– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2010.