Vienkāršo atbalsta saņemšanas nosacījumus lauku saimniecību modernizācijai

01.11.2010.

1. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””, kuri precizē un papildina pasākumā paredzētā atbalsta saņemšanas nosacījumus, kas ir spēkā šobrīd.


Lai veicinātu valsts un Eiropas Savienības (ES) finansējuma efektīvāku apguvi, noteikumos atcelta prasība palielināt par 0,05 vismaz vienu no dzīvotspējas rādītājiem gadā pēc projekta īstenošanas, jo ir konstatēts, ka tad, ja uzņēmuma dzīvotspējas rādītāji netiek palielināti gadā pēc projekta īstenošanas un paliek tajā līmenī, kādā tie bija gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, projekta dzīvotspēja un investīciju lietderīgums netiek apdraudēts. 


Tāpat atbalsta pretendents turpmāk projektu iesniegumu varēs iesniegt Lauku atbalsta dienesta (LAD) centrālajā struktūrvienībā Rīgā vai jebkurā no LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, neatkarīgi no juridiskās adreses vai projekta īstenošanas vietas. Tomēr jāņem vērā, ka publiskais finansējums projektiem tiks piešķirts no tās LAD reģionālās lauksaimniecības pārvaldes finansējuma, kuras teritorijā plānots īstenot projektu.


Ja būve atradīsies mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) teritorijā, īstenojot projektu, tiks piemērota papildus atbalsta intensitāte 10% apmērā. Noteikts, ka papildus atbalsta intensitāti tehnikas un iekārtu iegādei 5% apmērā turpmāk varēs piemērot projektiem arī tad, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas atbalsta pretendenta saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Šos abus nosacījumus varēs piemērot arī tiem projektiem, kuri ir iesniegti iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma pieprasījums. Šajā gadījumā atbalstu varēs saņemt, ja atbalsta pretendents ir iesniedzis atbilstošu iesnie¬gumu LAD, kā arī pretendents atbilst noteikumu nosacījumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iegādājamās traktortehnikas maksimālās jaudas aprēķinu.


Turpmāk arī, īstenojot būvniecības aktivitāti, atbalsta pretendenta (izņemot kooperatīvu) kopējā attiecināmo izmaksu summa ne vairāk kā septiņas reizes varēs pārsniegt tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. 


Tāpat turpmāk izmaksas, kas saistītas ar kravas automašīnu, transporta piekabju un puspiekabju iegādi, ja tās iegādājas kooperatīvs, varēs pieskaitīt attiecināmajām izmaksām. Uz pasākumā paredzēto atbalstu traktortehnikas iegādei turpmāk varēs pretendēt arī tie atbalsta pretendenti, kuri audzē lauksaimniecības produktus segtajās platībās, kā arī daudzgadīgo augļkopības kultūraugu, tostarp arī dzērveņu un melleņu audzētāji, kuri tās ir iestādījuši  platībās, kas nav lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet ir purvi un meži.


Noteikumos, pamatojoties uz pasākuma īstenošanas pieredzi par iesniegtajiem projektiem iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās un ņemot vērā lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju izteiktos priekšlikumus, izdarīti arī vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi, kas precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus.


Noteikumos ietvertais tiesiskais regulējums attieksies uz atbalsta pretendentiem, kuri ir juridiskas vai fiziskas personas, kas ražo vai plāno uzsākt ražot lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba likums. Noteikumi būs jāievēro arī atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas pretendēs uz atbalstu. 


Šobrīd spēkā esošajos MK 2009. gada 20. oktobra noteikumos Nr.1209 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija”” grozījumi veikti saskaņā ar Eiropas Komisijā (EK) apstiprinātajiem grozījumiem Lauku attīstības programmā (LAP) 2007. – 2013. gadam, kā arī ņemot vērā iepriekšējās projektu iesniegumu kārtās iesniegto projektu vērtēšanas procesā konstatētās nepilnības pasākuma administrēšanas nosacījumos un sociālo partneru ierosinātās izmaiņas.


Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Vairāk informācijas pieejama interneta mājas lapas saitē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40194706&mode=mk&date=2010-11-01.

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2010.