Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam „Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Preiļu novada pašvaldībai”

28.10.2010.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam „Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Preiļu novada pašvaldībai”, saskaņā ar Nolikumu


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem atklātam konkursam  „Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Preiļu novada pašvaldībai”


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – atklāts konkurss „Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Preiļu novada pašvaldībai”, identifikācijas nr. PND 2010/12AK, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, tai skaitā 56.panta pirmo daļu un Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā 13.punktu un 14.3.2.apakšpunktu, iesniegtajiem piedāvājumiem un  saskaņā ar 27.10.2010.g. Protokolu  Nr.4, komisija nolēma
atzīt par Konkursa uzvarētāju un slēgt iepirkuma līgumu par Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām piegādi Preiļu novada pašvaldībai ar SIA „Auto Īle un Herbst”, Reģ.Nr.40003154561, juridiskā adrese: Mālpils iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, ar šādiem nosacījumiem:
– Iepirkuma līguma cena bez PVN21% ir LVL 32 598.16 (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi lati 16 santīmi) , PVN21% ir LVL 6 845,61. Kopējā līguma cena ar PVN21%  ir  LVL 39 443.77 (trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit trīs lati 77 santīmi);
– piedāvātā autobusa Volkswagen Crafter piegādes termiņš – 89 (astoņdesmit deviņas) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;
– autobusa tehniskās apkopes vidējais intervāls ir 40 000 (četrdesmit tūkstoši) km;
– autobusa garantijas laiks – 2 (divi) gadi bez nobraukuma ierobežojuma;
– uzvarētājs nodrošina autobusa sertifikāciju, reģistrāciju un apdrošināšanu uz Preiļu novada domes vārda, saskaņā ar Konkursa Nolikuma Tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām;
–  pārējie līguma noslēgšanas un izpildes nosacījumi, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.


4. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 27.10.2010. nosūtīts publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.


5. Iepirkuma kontaktpersona: Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis, tālr.: 5307320, 26410521, e-pasts: juris.kovalevskis@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 28.10.2010.