Notiek Latgales plānošanas reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana

28.10.2010.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome nodevusi sabiedriskajai apspriešanai Latgales plānošanas reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 25 gadiem 1.redakciju, Attīstības programmas 2010. − 2017.gadam 1.redakciju, Latgales plānošanas reģiona ekonomikas profila 1.redakciju un vides pārskata projektu, informē Latgales plānošanas reģiona Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļas projektu vadītāja Guna Smelcere.


Attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti, īstenojot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstīto projektu „Latgales plānošanas reģiona un Pleskavas apgabala administrācijas reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju” / ENTERPLAN. Projekta mērķis ir dot ieguldījumu Latgales reģiona un Pleskavas (Krievija) apgabala pārdomātā, vienmērīgā un ilgtspējīgā sociālekonomiskā attīstībā, balstoties uz izveidoto pārrobežu sadarbības pieredzi, kopīgu telpisko teritoriju un attīstības vajadzībām, kā arī nodrošināt abu reģionu attīstības plānošanu, izstrādājot reģionu attīstības dokumentus. Attīstības plānošanas dokumentus izstrādā SIA „Grupa 93”, sadarbībā ar 8 reģionālajām darba grupām, kuru pārstāvji ir Latgales reģiona pašvaldību darbinieki, valsts iestāžu vadītāji, izglītības iestāžu pārstāvji, uzņēmēji, sabiedriski aktīvie iedzīvotāji, NVO.


Latgales plānošanas reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 25 gadiem 1.redakcijas, Attīstības programmas 2010. − 2017.gadam 1.redakcijas un Latgales plānošanas reģiona ekonomikas profila 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana ilgs līdz 8.novembrim, bet vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana – līdz 2010.gada 19.novembrim.


Attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 8.novembrī plkst.10.00, Rēzeknē, Rēzeknes novada domes lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95, un plkst.15.00, Daugavpilī, Daugavpils novada kultūras centrā, Dobeles ielā 30.


Plānošanas dokumentu ieviešana sekmēs Latgales plānošanas reģiona vidēja un ilgtermiņa attīstību. Apstiprināt dokumentus Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē plānots līdz 2010.gada beigām.


Ar attīstības plānošanas dokumentiem, vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv, sadaļā Latgales plānošanas reģions/Sabiedriskās apspriedes un mājas lapā www.latgalestrategija.lv. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Latgales reģiona attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz 2010.gada 8.novembrim Latgales plānošanas reģionam, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Ingrīdai Bernānei, vai elektroniski ingrida.bernane@latgale.lv. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par vides pārskata projektu var iesniegt līdz 2010.gada 19.novembrim SIA „Grupa 93”, Kr.Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050, vides speciālistei Maritai Nikmanei, vai elektroniski: marita@grupa93.lv.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243
Papildus informācija:
Guna Smelcere, projekta vadītāja
e-pasts:
guna.smelcere@latgale.lv, tālr. Nr. +371 654 28111


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.