28. oktobrī notiks Preiļu novada domes kārtējā sēde

28.10.2010.

Preiļu novada domes sēde


Preiļos 2010.gada 28.oktobrī plkst.15.00


Darba kārtība:
 
1. FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par grozījumiem Nr.6   „Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada
2010.gada pamatbudžetu”.
1.2. Par līdzekļu piešķiršanu iedzīvotāju grupai „Savai pilsētai”.
1.3. Par telpu iznomāšanu Aizkalnes pensionāru biedrībai.
1.4. Par telpu iznomāšanu biedrībai „Veiksmes biķeris”.
1.5. Par telpu iznomāšanu SDP „Saskaņa”.
1.6. Par telpu iznomāšanu SIA „Simeda”.
1.7. Par biedrības „Preilēniešu nams”.
1.8. Par kredīta maksājumu atmaksu.
1.9. Par nekustamā  īpašuma nodokļu atlaidēm.
1.10. Par īres līgumiem un īres maksu pašvaldībai piederošajos dzīvokļos
Daugavpils ielā 42, Preiļos.
1.11. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa  Daugavpils ielā 42-10, Preiļos un
dzīvokļa Daugavpils ielā 42-12, Preiļos turpmāko izmantošanu.
1.12. Par  novada domes īpašumā esošā izsoles objekta – nekustamā īpašuma
 – administratīvās ēkas un katlu mājas kopā ar zemes gabalu Brīvības ielā 4, Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.13. Par projekta LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežu
pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” („CURED BY ANIMALS”) realizēšanu.
1.14. Par projekta LLIII-127 „Inovatīvie  E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai”
(„E-WATER”) realizēšanu.
1.15. Par Preiļu novada attīstības programmas izveidi.
1.16. Par tehniskā projekta izstrādi „Estrādes izveide Preiļu parka saliņā”.
1.17. Par pilnvarojumu.
1.18. Par ilgtermiņa līgumu ar AADSO.
1.19. Par Valērija Petrova iesnieguma atkārtotu izskatīšanu.


2. SOCIĀLO,  IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:
 
2.1. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.2. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.3. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu.
2.5. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.6. Par sociālās dzīvojamās platības sadalīšanu un apmaiņu.
2.7. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.9. Par saistošo noteikumu Nr.2010/21 „Par pabalstu piešķiršanu 2010.gada     8.augusta vētras laikā nopostīto privātīpašumā esošo māju jumtu atjaunošanai” apstiprināšanu.
2.10. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības pansionāta „Preiļi” štatu sarakstā.
2.11. Par izmaiņām Preiļu novada  Mūzikas un mākslas  skolas nolikumā.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


3.1. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
3.2. Par  adreses piešķiršanu.
3.3. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.4. Par grafiskā pielikuma precizēšanu.
3.5. Par zemes gabala sadalīšanu un platības precizēšanu
3.6. Par Preiļu novada domes sēdes lēmuma precizēšanu.
3.7. Par Pelēču pagasta padomes sēdes lēmuma papildināšanu.
3.8. Par dzīvojamās mājas Saltupes ielā 2, Preiļos pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
3.9. Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada teritorijā apstiprināšanu.
3.10. Par atļauju vīna ražošanai.
3.11. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Preiļu novadā”.Novada domes  priekšsēdētājs          A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 28.10.2010.