Preiļu novada dome paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) atklāta konkursa `Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana (Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pa

18.10.2010.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi atklāta konkursa  „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana (Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijā)”, ident.nr. PND 2010/14AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma tehniskajā projektā:
Konkursa piegādātāja uzdotie jautājumi un komisijas, tai skaitā konkursa būvdarbu tehniskā projekta autora SIA „SIA „Pk 19 + 93”, reģ.nr. 43603019683, atbildes uz tiem:


1. Jautājums:
Tehniskā projekta caurteku izbūves rasējumos ir dažāda šķembu frakcija un biezums (griezumā pa caurtekas asi rasējumā vienā malā 45/70, h=20, otrā malā 45/75 h=20mm, bet plānā ieteces, izteces gala nostiprinājums 45/75 h=15mm). Lūdzam precizēt nostiprinājuma materiāla frakciju un biezumu.
Atbilde:    Visas caurteku ieteces un izteces ir jānostiprina ar šķembām 40/70, h=20 cm.


2. Jautājums:
Tehniskā projekta rasējumos ir uzrādīta nogāžu nostiprināšana ar augu zemi h=15mm un apsēšana ar zālāju, bet būvdarbu apjomos (izņemot ceļam Želvi – Raudovka būvdarbu apjomu poz.1.7 – 800m2) labiekārtošanas darbi (nogāžu nostiprināšana ar augu zemi h=15mm un apsēšana ar zālāju) ir izņemti. Lūdzam precizēt šīs prasības.
Atbilde:
Darba gaitā, saskaņojot ar projekta autoru un būvvaldes vadītāju labiekārtošanas darbi (nogāžu nostiprināšana ar augu zemi h=15mm un apsēšana ar zālāju) ir izņemti, izņemot poz.1.7 – 800m2, ceļam Želvi – Raudovka.  Nogāžu planēšana un nostiprināšana ar augu zemi jāveic atbilstoši Darbu daudzumu sarakstam tikai autoceļam Želvi – Raudovka Rasējums Nr.CD-2-1 un Nr. CD-2-5.


Papildus Komisija informē:
Saskaņā ar Konkursa Nolikuma nosacījumiem, tai skaitā 1.4.4.1.apakšpunktu,
Iepirkumu komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus Konkursa Nolikuma precizējumus
ievērtēt savā piedāvājumā.
Piedāvājumu izmaksu tāmes jāsastāda atbilstoši iepriekš publicētajiem konkursa Nolikuma (pielikumā nr.5) darbu daudzumu sarakstiem.


Kontaktpersona– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 18.10.2010.