Parakstīts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu

15.10.2010.


Šī gada 15. oktobrī, Rīgā, Vides ministrijā starp Vides ministriju un SIA „Preiļu saimnieks” tika parakstīts civiltiesiskais līgums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 īstenošanu. Projektu realizēs 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.5.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros.


Civiltiesiskās vienošanās ietvaros līgumslēdzējpuses vienojās par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 īstenošanu un Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu un Projekta uzraudzību.


Projekta kopējās izmaksas ir 2 693 504,77 lati, no tām 2 014 794,88 finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks”.


Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt 2,7 km ūdensvada, 1,9 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, kā arī izbūvēt 9,8 km jaunu ūdensvadu, 4,6 km kanalizācijas tīklu un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tamponēt 3 artēziskos urbumus. Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanu, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, efektīvāk izmantotu dabas un elektroenerģijas resursus, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi un uzlabotu tās kvalitāti.


Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegta: kvalitatīva, normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens nodrošināšana 95% Preiļu pilsētas iedzīvotājiem; rekonstruējot ūdensapgādes tīklus tiks samazināti ūdens zudumi par 1%; rekonstruējot ūdensvadus samazināsies dzeramā ūdens avārijas izplūdes, kā rezultātā tiek nodrošināta pazemes ūdens resursu racionāla izmatošana; tiks samazināta neattīrītu notekūdeņu noplūde apkārtējā vidē, pieslēdzot 24% mājsaimniecību, kuri šobrīd izmanto izsmeļamās bedres vai septiķus, centralizētam notekūdeņu tīklam, kopā 95% no visiem pilsētas iedzīvotājiem; rekonstruējot esošos cauruļvadus samazināsies kanalizācijas sistēmu avāriju skaits un notekūdeņu noplūde gruntī un gruntsūdeņos; samazināsies gruntsūdeņu un lietus ūdeņu infiltrācija kanalizācijas sistēmā.


Sīkākai informācijai:
Jānis Vaivods
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26491947, e-pasts:
janis.vaivods@preili.lv
 ______________________________________________________________________


PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PREIĻOS, II KĀRTA NR. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.


FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”.


PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.


Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.