Parakstīta vienošanās par projekta “ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” īstenošanu

12.10.2010.


Šī gada 11. oktobrī starp VA Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014. Vienošanās ietvaros tiks īstenots projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”.


Projekta ietvaros Pelēču ciematā paredzēta: artēziskās akas rekonstrukcija, ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija (2 993 m) un jaunu cauruļvadu izbūve (397 m), jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un esošās rekonstrukcija, kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija (627 m) un jaunu cauruļvadu izbūve (1 234 m), jaunu spiedvadu izbūve (238 m), jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 303 713,00 lati, no tām 258 156,05 finansē Eiropas Savienība, 45 556,95 tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.  


Aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000″ mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.


Projektu realizācijas rezultātā Pelēču ciematā tiks uzlabota ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, kā arī tiks paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība.Sīkākai informācijai:
Zigmārs Erts
Attīstības daļas vadītājs
talr. 65322766; e-pasts: zigmars.erts@preili.lv


_____________________________________________________________________


PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PELĒČU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.


FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.


PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.


Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pēdējās izmaiņas: 12.10.2010.