Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) piedāvā pedagogu tālākizglītības A programmas seminārus

01.10.2010.

Izglītības iniciatīvu centrs
Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV 5202
T./f.: 652 35635
E-pasts:
info@iic.lv
www.iic.lv


Mērķauditorija:
– izglītības iestāžu vadītāji; skolu pedagogi; pirmsskolu skolotāji un skolotāju palīgi,
– vecāki u.c. interesenti.


Kursu apjoms: no 6 līdz 36 stundām (vecākiem – no 3 stundām)


Skolu programma:


   Jaunākie metodiskie paņēmieni 5-6 gadus veco bērnu mācību aktivitātes veicināšanā.
    Izglītība sociālajam taisnīgumam.
   Iekļaujošas klases veidošana: skolotāja .
   Mācīšanās traucējumi un to novēršana.
   Bērna darbības novērošana un tematiskā plānošana.
   Pašizgatavoto mācību līdzekļu veidošana.
   Bērnu pētnieciskā darbība dabas zinību centrā: ūdens; elektrība, .ieži; kartes.
   Kā rosināt skolotāju un bērnu pašapziņu.
   Bērnu darbības individualizācija.
   Nestandarta darba metodes bērna radošo spēju attīstīšanai.
   Attīstām bērna spējas un apdāvinātību: skolas un ģimenes saskaņots darbs.
   Apdāvinātība un pašapziņa.
   Romu bērnu iekļaušana.
   Pedagogu komandas veidošana.


  u.c. semināri un semināru anotācijas: www.iic.lv/semināri


Pirmsskolas programma:


   Jaunākie metodiskie paņēmieni 5-6 gadīgo bērnu mācību aktivitātes veicināšanā.
   Izglītība sociālajam taisnīgumam.
   Lasīt/ rakstīt mācīšana 5-6 gadus veciem bērniem.
   Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība.
   Bērncentrētas grupas veidošana zīdaiņiem un maziem bērniem (1-3 gadi) pirmsskolas izglītības iestādē.
   Bērncentrētas grupas veidošana (3-6 gadi) pirmsskolas izglītības iestādē. 
   Bērnu darbības organizēšana aktivitāšu centros. 
   Iekļaujošas grupas veidošana: darbs ar bērniem ar īpašām/speciālām vajadzībām.
   Pirmsskolas skolotāja palīga darbs grupā.
   Bērnu darbības novērošana un tematiskā plānošana.
   Sadarbība ar vecākiem.
   Lietišķie pētījumi pirmsskolas iestādē.
   Bērnu pētnieciskā darbība dabas zinību centrā: ūdens; elektrība.
   Drāma kā mācīšanas un mācīšanās metode.
   Pašgatavoto grāmatu veidošana.
   Romu bērnu iekļaušana.  u.c. semināri un semināru anotācijas: www.iic.lv/semināri


Vecāku programma:


   Jūsu apdāvinātais bērns.
   Ģimene – bērnu tiesību tiešie aizstāvji.
   Vecāku loma izglītībā: kāpēc tā ir svarīga?
   Palīdzība bērniem ar mācīšanās traucējumiem.
   Bērnu uzvedības traucējumu novēršana.
   Kā organizēt efektīvu Vecāku atbalsta centru.
   Pašgatavoto grāmatu veidošana.


ĪPAŠI aktuālie semināri:


Mentora darbs izglītības iestādē. Apjoms: 24 stundas (3 dienas)
Seminārs iepazīstina ar mentora lomu un pienākumiem, grūtībām kvalitātes paaugstināšanas procesā, veido izpratni par skolotāju profesionālās pilnveides aspektiem un vajadzībām, paplašina zināšanas par mentora sadarbības formām ar skolotāju, mentoringa procesu; vērš uzmanību uz grūtībām mentora darbā un piedāvā iespējamo problēmu risinājumu. Padziļina skolotāja un mentora izpratni par pašvērtējuma un portfolio lomu izglītības kvalitātes paaugstināšanā un iepazīstina ar Starptautiskās Asociācijas „Soli pa solim” Skolotāju meistarības standartiem kā piemēru kritērijiem pedagogu darba kvalitātes izaugsmei.


Jaunākie metodiskie paņēmieni 5-6 gadīgo bērnu mācību aktivitātes veicināšanā. Apjoms: 36 stundas (5 dienas)
Seminārs iepazīstina ar jaunākajām metodēm piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mācību organizēšanā grupā/klasē, ņemot vērā “Pirmsskolas izglītības programmā” izvirzītos uzdevumus šo bērnu apmācībā, šī vecuma posma bērnu attīstības raksturojumu. Sniedz zināšanas un veido prasmes, kā organizēt bērnu darbību atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un attīstībai.


Kvalitatīva izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām. Apjoms: 12 stundas (2 dienas)
Semināra programmas apguves rezultātā skolotāji paplašinās zināšanas par iekļaujošas izglītības būtību, tās vērtībām, aktuāliem procesiem Latvijā un Eiropā; spēs analizēt savas izjūtas un attieksmi darbā ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības, apzināsies iespējas tālākai sadarbībai ar ģimenēm un to nozīmību iekļaujošā izglītības iestādē; apgūs jaunas metodes, kas palīdz bērniem ar speciālām vajadzībām veiksmīgāk mācīties (mācību programmu, materiālu adaptācija un modifikācija utt.).


Izglītība sociālajam taisnīgumam. Apjoms: 12 stundas (2 dienas)
Seminārs iepazīstina ar sociālā taisnīguma būtību un nozīmi izglītībā, veido izpratni par vienlīdzīgām iespējām un atšķirīgā pieņemšanu, kā arī veicina sociālās partnerības veidošanu starp skolām, vecākiem un vietējām pašvaldībām sociālā taisnīguma veicināšanai.


Mācību programmu adaptācija un modifikācija vispārizglītojošā grupā bērniem ar īpašajām vajadzībām. Apjoms: 12 vai 24 stundas (2 vai 3 dienas)
Seminārs iepazīstina ar iespējām adaptēt un modificēt mācību programmu bērniem ar īpašajām vajadzībām un mācīšanās traucējumiem vispārizglītojošās skolas klasē un/vai pirmsskolas iestādes grupā. Sniedz zināšanas un veido prasmes plānot, realizēt un izvērtēt pedagoga darbību un bērna izaugsmi.


JAUNĀKAIS seminārs:


Seminārs ”Jēdzienu mācīšanas modelis: M.Niborga pedagoģiskā pieeja” Apjoms: 12 stundas (2 dienas).
Seminārs iepazīstina ar jaunu pedagoģisku metodiku darbam ar bērniem ar īpašām/speciālām vajadzībām gan vispārizglītojošajās, gan speciālajās skolās. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar M. Niborga (Norvēģija) teoriju par jēdzienu apgūšanu kā bērnu kognitīvās attīstības pamatu un apgūst praktiskas metodes, kā veidot bērniem izpratni par skaita, laika, formas, krāsas, izvietojuma u.c. jēdzieniem un to kombināciju sistēmām. Semināra laikā tiek demonstrēta skolotāja darba materiālu „kaste”, kuru var arī iegādāties semināra laikā.


ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA:


Seminārus var pasūtīt jums vēlamā laikā un vietā. Seminārus var dalīt pa dienām.


Samaksu par semināru var veikt dalībnieki individuāli (LVL 13,00 dienā) vai iestāde, slēdzot līgumu par visu semināru. Visi semināra dalībnieki saņem apliecības, tai skaitā IZM apstiprinātās.


Atlaides:
– Pedagogiem ar Starptautiskās asociācijas Step by Step Skolotāja meistarības sertifikātu – 20%,
– IIC biedriem 10%,
– slēdzot Līgumu par semināru 


Izstrādājam arī jaunas semināru programmas, balstoties uz pasūtītāja izvēlētajām tēmām.


Sīkāka informācija un semināru pieteikšana:
IIC direktore Daiga Zaķe:
t.birojā: 6 52 35635
mob.t. 26306704
e-pasts:
daiga@iic.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2010.