Ekonomiskie stimuli veicina drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas

30.09.2010.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) jaunajā publicētajā pētījumā ir secināts, ka ekonomisko stimulu programmas, kas rosina uzņēmumus veikt ieguldījumus risku novēršanā, ir ekonomiski izdevīga iespēja valstīm, kuras cenšas samazināt ar darbu saistītu negadījumu un saslimšanu skaitu. EU-OSHA ziņojums par ekonomiskajiem stimuliem tika prezentēts Starptautiskās Darba higiēnas asociācijas (IOHA) konferencē “Veselība, darbs un sociālā atbildība” Romā 2010. gada 29. septembrī.


Daudzas ES dalībvalstis jau piedāvā dažādus finansiālus ieguvumus uzņēmumiem, kas iegulda līdzekļus darbinieku drošības uzlabošanā. Tas ietver gan mazākas apdrošināšanas prēmijas, gan valsts subsīdijas, dotācijas un nodokļu atvieglojumus, kā arī labvēlīgākus nosacījumus banku aizdevumiem uzņēmumiem ar vislabākajiem darbības rezultātiem.


Projektā īpaši tika izcelti 14 konkrētu piemēru izpētes gadījumi, un trijos no šiem gadījumiem varēja iegūt pietiekami daudz datu, lai veiktu analīzi par ieguvumiem izmaksu izpratnē. Visos trijos gadījumos tika iegūts pozitīvs ienākumu koeficients – katra ieguldītā eiro atdeve bija 1,01–4,81 eiro. Kvantitatīvajos kritērijos bija iekļauti negadījumu rādītāji, slimības atvaļinājumi un vispārēja darba apstākļu uzlabošanās.


Piemēram, 2002. gadā Vācijas lopkautuvēs tika ieviesta stimulu programma, kuras rezultātā nākamo sešu gadu laikā reģistrēto nelaimes gadījumu skaits samazinājās par 28 % salīdzinājumā ar 16 % samazinājumu visā nozarē. Absolūtos skaitļos tas nozīmē, ka stimulētajos uzņēmumos gada laikā notika par aptuveni 1000  nelaimes gadījumu mazāk.


EU-OSHA direktors Jukka Takala norāda: “Mūsu ekonomisko stimulu projekts jau ir iedrošinājis dažādas ES dalībvalstis mācīties citai no citas un apmainīties ar paraugpraksi stimulu programmu izstrādē. Kopumā ziņojums pierāda, ka ekonomiskie stimuli var būt efektīvi visās dalībvalstīs neatkarīgi no lielajām atšķirībām dalībvalstu sociālās aizsardzības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas sistēmās.”


Projekta rezultātā Itālijas iestāde INAIL, kas ir atbildīga par kompensācijām darbiniekiem, izstrādāja jaunu stimulu programmu, kurā ir ņemta vērā citu valstu pieredze un paraugprakse, proti, tas nozīmē, ka tās pamatā ir labākās pašlaik pieejamās starptautiskās zināšanas. INAIL programmas budžets ir vairāk nekā 60 miljoni eiro, un tā ir īpaši paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem, turklāt saskaņā ar ekspertu aplēsēm tā sabiedrībai var nodrošināt ieguvumu 180 miljonu eiro apmērā.


Jaunais EU-OSHA ziņojums liecina, ka arvien vairāk palielinās interese par ekonomiskajiem stimuliem, kurus var izmantot kā līdzekļus, lai motivētu organizācijas ieguldīt darba drošībā un veselības aizsardzībā. Aizvien vairāk tiek atzīts, ka noteikumu īstenošana vien nav pietiekama, lai ES varētu sasniegt Kopienas Stratēģijā attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību darbā noteikto mērķi par 25% samazināt negadījumus darbavietās.


EU-OSHA ziņojumā ir iekļauts pārskats par esošajiem ekonomisko stimulu pētījumiem, apskats par dažādu ES dalībvalstu politiku attiecībā uz stimulu programmām, kā arī konkrētu gadījumu izpētes apkopojums, kurā ir izklāstīts, kā stimulus izmanto dažādās Eiropas valstīs un katrā atsevišķā nozarē. Ziņojumā ir novērtēta dažādu stimulu programmu efektivitāte un apzināti daudzi panākumu faktori.


Ar ziņojumu un faktu lapu 22 valodās var iepazīties jaunajā interneta portālā, kurā ir sniegta informācija par ekonomiskajiem stimuliem:
http://osha.europa.eu/en/topics/economic-incentives

Saites
Pilns ziņojuma “Ekonomiskie stimuli darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai: pārskats Eiropas perspektīvas kontekstā” teksts
Faktu lapa (22 valodās)
Ekonomiskie stimuli īsumā
Piezīmes redaktoriem:
1. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) mērķis ir padarīt Eiropu par drošāku, veselībai nekaitīgāku un produktīvāku vietu darbam. EU-OSHA izveidoja Eiropas Savienība, lai īstenotu vajadzības saistībā ar informācijas sniegšanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. EU-OSHA atrodas Bilbao, Spānijā, un tās mērķis ir uzlabot strādājošo cilvēku dzīves apstākļus, sekmējot tehniskas, zinātniskas un ekonomiskas informācijas plūsmu starp darba drošības un veselības aizsardzības jomā iesaistītajām personām.


Tagad Jūs varat mums sekot sociālajā tīklā “Twitter”, apmeklēt aģentūras emuāru vai pieteikties mūsu ikmēneša biļetenam “OSHmail”. Tāpat Jūs varat reģistrēties regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA ar RSS starpniecību.


http://osha.europa.eu


Informācija masu medijiem
• Birgit Müller – International press +34 94 479 35 52 |
news@osha.europa.eu
• Marta Urrutia – Spanish press +34 94 479 57 46 |
noticias@osha.europa.eu
• Brenda O’Brien – Brussels Liaison Office +32 2 401 68 59 |
obrien@osha.europa.eu


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.