Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa iegūšanu

21.09.2010.

Sakarā ar lielo iedzīvotāju interesi par iespēju iegūt trūcīgas ģimenes (personas) statusu, Preiļu novada Sociālais dienests aicina iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā iegūstams trūcīgas ģimenes (personas) statuss.


Kopš šī gada 30. marta ir spēkā jauni noteikumi – MK noteikumi Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kuri nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.


Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra (šobrīd ienākumi nedrīkst pārsniegt Ls 90.00) un ja:
tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums;


tā nav noslēgusi uztura līgumu;
tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta otrajā daļā minētos gadījumus (Nodarbinātības valsts aģentūrā nav jāreģistrējas personai, ja tā ir invalīds, kas saņem invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu; sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā; viens no bērna invalīda vecākiem; persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā).


Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz Sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju), kā arī iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.


Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
ienākumi no algota darba;
valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
citi ienākumi.
Par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim norāda ienākumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības.


Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:
dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst piedziņu;
nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;
zeme, mežs, ēkas atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem (šobrīd saistošajos noteikumos noteikts, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme drīkst būt līdz 5 ha);
viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā.


Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz noteikto ienākumu līmeni – Ls 90.00 uz vienu ģimenes locekli, vai nav ievērotas citas šajos noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt trūcīgas ģimenes (personas) statusu.


Līdz šī gada 20. septembrim trūcīgas ģimenes (personas) statuss piešķirts 353 ģimenēm, kas kopumā sastāda 1403 personas. 2009. gadā par trūcīgām atzītas 232 ģimenes jeb 580 personas.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga 

Pēdējās izmaiņas: 21.09.2010.