Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēti jauni Sociālā dienesta pakalpojumi

14.09.2010.

Tā kā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz, ka sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, Latvijas Republikas Labklājības ministrija bija noteikusi prasību veikt visu Sociālā dienesta sniegto sociālo pakalpojumu reģistrāciju sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
 
Tā kā Sociālajā dienestā jau vairākus gadus novada iedzīvotājiem tika piedāvāts saņemt aprūpi mājās, kas, atbilstoši likumam, arī ir sociālais pakalpojums, tika uzsākta minētā pakalpojuma reģistrācija. Lai to paveiktu, tika grozīts Sociālā dienesta nolikums, atrunājot, ka aprūpes mājās organizēšana tiks uzticēta Aprūpes mājās birojam. Arī turpmāk visus jautājumus, kas saistīti ar minēto pakalpojumu, risinās Sociālā dienesta sociālā aprūpētāja Anastasija Vinogradova. Saskaņā ar Sociālā dienesta nolikumu un aprūpes mājās sniegšanas kārtību, aprūpes mājās birojs ir sociālā dienesta struktūrvienība, kas organizē aprūpes mājās sniegšanu personām, kuras vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar aprūpēt sevi, nevar veikt ikdienas mājas darbus, kurām nav likumīgu apgādnieku vai kuru likumīgie apgādnieki ar pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu atzīti par trūcīgiem vai maznodrošinātiem, un bērniem invalīdiem, kuru ģimenes locekļi objektīvu iemeslu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
 
Tāpat Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts Krīzes centrs, kura darbību tikai plānots uzsākt. Krīzes centra reģistrācija bija nepieciešama, lai Sociālajam dienestam būtu iespēja piedalīties projektu konkursā „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”.Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 14.09.2010.