Latgales plānošanas reģions aicina piedalīties augsta līmeņa starptautiskā biznesa forumā `Pskov – 2010`

23.09.2010.

Latgales plānošanas reģions (LPR) aicina Jūs piedalīties augsta līmeņa starptautiskā biznesa forumā „Pskov – 2010”, kas notiks š.g. 23. – 24. septembrī Krievijas Federācijas Pleskavas pilsētā.


Forumu organizē Pleskavas apgabala administrācija Dānijas – Krievijas ekonomiskās attīstības atbalsta programmas ietvaros. Biznesa forumā tiek aicināti piedalīties Krievijas, citu valstu uzņēmumi un asociācijas, reģionālās un vietējās pārvaldes institūciju pārstāvji, kā arī zinātniskās institūcijas un eksperti.


Foruma mērķis ir  izvērst diskusiju par perspektīvām un prioritārām sfērām Pleskavas reģiona un Eiropas Savienības dalībvalstu pārrobežu sadarbības jomā.


Pielikumā biznesa foruma plānotās darba kārtības projekts angļu un krievu valodās.


Lūdzam Jūs pieteikt savu dalību šajā biznesa forumā līdz š.g. 20. septembrim pa e- pastu rsic@latgale.lv vai tālruni 65423801.


LPR plāno Latgales reģiona dalībniekiem nodrošināt transportu līdz/no (23. – 24.09) foruma norises vietai. Vīzas un uzturēšanās izmaksas netiek segtas.


Kontaktpersona no LPR puses – Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona speciālists, tālr. 65423801; mob.tālr. 26599050.


Paldies un cerot uz atsaucību


Latgales plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja
Iveta Maļina – Tabūne

Добрый день!


Латгальский регион планирования (ЛРП) приглашает Вас учавствовать в международном бизнес-форуме высокого уровня «Псков-2010», который состоится 23-24 сентября 2010 года в городе Псков Российской Федерации. Форум организован администрацией Псковской области в рамках Датско-Российской програамы экономической поддержки развития. В бизнес-форуме приглашены учавствовать российские, иностранные компании и ассоциации, региональные и местные представители учреждений, а также научные учреждения и эксперты.


Цель форума развернуть дискусию об перспективах и приоритетных направлениях приграничного сотрудничества Псковской области и членов Европейского Союза.


В приложении проект  повестки дня бизнес-форума предлагаемая на английском и русском языках.


Просим Вас заявить о своём участии в этом бизнес-форуме до 20ю сентября 2010ю года по электронной почте rsic@latgale.lv или по телефону 65423801. ЛРП планирует обеспечить транспорт участникам Латгальского региона до/с (23.-24.09.) места проведения форума. Расходы на визы и проживание не возмещаются.


Контактная персона со стороны ЛРП – Андрис Куцинс, специалист Латгальского региона планирования, тел. 65423801, моб.тел. 26599050.


Спасибо и надеемся на сотрудничество!


Руководитель администрации
Латгальского региона планирования
Ивета Малина-Табуне
 


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.