Uzsākta Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas un ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrāde

08.09.2010.

Latgales plānošanas reģions (LPR) ir uzsācis LPR attīstības programmas 2010. –2017. gadam un LPR ilgtermiņa attīstības stratēģijas 25 gadiem izstrādi. Šajā sakarā Rēzeknē un Daugavpilī notikuši reģionālo darba grupu „Ziemeļlatgales pašvaldības” un „Dienvidlatgales pašvaldības” semināri, kuros Latgales pašvaldību pārstāvji apsprieda LPR attīstības dokumentu izstrādes metodiku un plānoto aktivitāšu grafiku, informē LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne. Semināros tika diskutēts arī par Latgales reģiona attīstības tendencēm un nākotnes izaicinājumiem, kā arī par pašvaldību stratēģiskajiem projektiem Kohēzijas fondam.
 
LPR attīstības programma un LPR ilgtermiņa attīstības stratēģija tiek izstrādātas, īstenojot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstīto projektu „Latgales plānošanas reģiona un Pleskavas apgabala administrācijas reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju” / ENTERPLAN. Projekta mērķis ir dot ieguldījumu Latgales reģiona un Pleskavas (Krievija) apgabala pārdomātā, vienmērīgā un ilgtspējīgā sociālekonomiskā attīstībā, balstoties uz izveidoto pārrobežu sadarbības pieredzi, kopīgu telpisko teritoriju un attīstības vajadzībām, kā arī nodrošināt abu reģionu attīstības plānošanu, izstrādājot reģionu attīstības dokumentus un apgūstot Norvēģijas plānošanas pieredzi.


Projekta ietvaros augustā, pēc Pleskavas apgabala administrācijas ielūguma, darba vizītē Pleskavu apmeklēja LPR administrācijas delegācija. Vizītes laikā LPR pārstāvji tikās ar Pleskavas apgabala administrācijas gubernatora vietnieku Genādiju Bezlobenko, Valsts komitejas par ekonomiskās attīstības un investīcijām pārstāvi Pleskavas apgabalā Dmitriju Ravikoviču, atbildīgajiem tūrisma un projektu attīstības jomas speciālistiem un pārrunāja LPR un Pleskavas apgabala turpmāko sadarbību kopēju projektu izstrādē un ieviešanā Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2007. – 2013.gadam, informē projekta vadītāja Guna Smelcere.


Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Rita Strode, uzsverot abu valstu līdzšinējās starpreģionālās sadarbības pieredzes nozīmīgumu, saka: „Šogad, projekta ENTERPLAN ietvaros, 3.martā Pleskavā, starp LPR un Pleskavas apgabalu tika parakstīta Vienošanās par sadarbību starp Krievijas un Latvijas pierobežas reģioniem. Atbilstoši prioritātēm, reģioni vienojās par sadarbības attīstīšanu ekonomiskajā, zinātniski tehniskajā, kultūras un humanitārajā jomā. LPR arī turpmāk meklēs iespējas attīstīt savstarpējos kontaktus, sakarus un sadarbības īstenošanas projektus starp abu reģionu pašvaldībām, juridiskajām personām, sabiedriskajām organizācijām, aģentūrām un asociācijām, tirdzniecības un rūpniecības kamerām.”


Viens no prioritārajiem sadarbības virzieniem ir tūrisma sektora veicināšana un popularizēšana reģionālās attīstības kontekstā. Lielu vērību plānots pievērst arī projektu un abpusēji izdevīgo programmu attīstīšanai uzņēmējdarbības veicināšanas, tūrisma, vides aizsardzības un sporta attīstības jomās, kā arī sadarbībai starp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243
Papildus informācija:
Guna Smelcere, projekta vadītāja
e-pasts:
guna.smelcere@latgale.lv, tālr. Nr. +371 654 28111


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.