Pie Nīdermuižas baznīcas izveidots Rožukroņa dārzs

30.07.2010.

Cilvēks nespēj izgudrot neko pilnīgāku par to,
Ko Dievs jau dabā ir radījis.
Tikai ir jāprot to ieraudzīt, pieņemt un pareizi izmantot.
 (vārdu autors nezināms)


Šī gada sākumā Pelēču pagastā, pateicoties aktīvu un darboties gribošu pagasta iedzīvotāju iniciatīvai, tika uzrakstīts projekts „Rožukroņa dārzs” un iesniegts Nīderlandes fondā, ar cerību piesaistīt finansējumu projekta realizēšanai dzīvē.


Projekta ietvaros bija iecerēts ne vien sakopt Nīdermuižas baznīcas apkārtni, nopļaut zāli, izcirst liekos krūmus un savākt atkritumus, bet arī izveidot īpašu lūgšanu vietu – Rožukroņa dārzu, kas būtu pirmā šāda veida vieta ne tikai pagastā un Preiļu novadā, bet arī visā Latvijā.


Pateicoties projekta iniciatoru un atbalstītāju labajām domām, projekts tika apstiprināts, saņemts finansējums 350 Ls apmērā un ar pašvaldības un vietējo iedzīvotāju atbalstu arī veiksmīgi realizēts dzīvē.


Projekta ietvaros tika sakopta Nīdermuižas baznīca, nokrāsoti altāri, izcirsti krūmi baznīcas apkārtnē, nopirkts zāles pļāvējs, savākti atkritumi, nopļauta zāle, iegādāti un iestādīti dekoratīvie stādi, salabota aka, uzbūvēta tualete pie baznīcas un baznīcas teritorijā izveidots Rožukroņa dārzs.


Projekta realizēšanā tā darba grupa un citi pagasta iedzīvotāji, kas bija iesaistīti Rožukroņa dārza tapšanā, īpaši novērtēja iespēju saņemtā finansējuma ietvaros iegādāties Nīdermuižas baznīcas apkārtnes izdaiļošanai dekoratīvos stādiņus un apkārtnes uzkopšanai nepieciešamo inventāru (zāles pļāvēju), kas noderēja ne tikai Rožukroņa dārza izveidē, bet noderēs arī turpmāk tā uzturēšanā.


Pelēču pagasta pārvalde un projekta darba grupa „Mēs malači” izsaka pateicību arī Nodarbinātības Valsts aģentūrai par atbalstu un iespēju piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” (Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/), kā ietvaros arī tika iegādāts projektam nepieciešamais inventārs (zāģi, cirvji, otas, cimdi, spaiņi, mērlentas u.c.) un piesaistīti nepieciešamie cilvēkresursi Nīdermuižas baznīcas un tās apkārtnes uzkopšanai un Rožukroņa dārza izveidei.


Strādājot pie projekta „Rožukroņa dārzs”, pateicoties projekta darba grupas iniciatīvai, tika nodibināta arī biedrība „Nīdermuižas draudze”, lai arī turpmāk varētu rakstīt un iesniegt projektus tālākai Nīdermuižas baznīcas sakopšanai un attīstībai.


Šī gada 30. jūlijā plkst. 12:00 Nīdermuižas baznīcā projekta darba grupa „Mēs malači” visus atbalstītājus un citus interesentus aicināja uz projekta „Rožukroņa dārzs” prezentāciju.


Pasākumu atklāja projekta vadītāja Natālija Rubine, sakot lielu paldies projekta atbalstītājiem – īpaši Nīderlandes fondam (personīgi fonda koordinatorei Silvijai Dreijerei), biedrībai „Preiļu partnerība” (personīgi valdes loceklēm Mārītei Švābei un Valijai Vaivodei), Nīdermuižas draudzes prāvestam Jānim Smirnovam, semināristam Jurim Skutelim, Kalupes baznīcas draudzes jauniešu korim (personīgi vadītājai Zigrīdai Rusiņai), Preiļu novada domei, Pelēču pagasta pārvaldei (personīgi Ivetai Stašulānei un Bonifācijam Kļavinskim) par atbalstu projekta īstenošanā, Ilmāram Karčevskim un Jānim Bricam par galdniecības darbiem, Pelēču pamatskolas direktorei Annai Karčevskai par atsaucību, Sandrai Ozolai par ainaviskā plānojuma izveidi un visiem, kas atbalstīja un palīdzēja projekta tapšanā.


Pēc ievadvārdiem sekoja Svētā Mise Nīdermuižas draudzes prāvesta Jāņa Smirnova vadībā kā veltījums visiem, kas piedalījās Rožukroņa dārza veidošanā.


Pasākuma gaitā projekta darba grupa bija sagatavojusi arī projekta „Rožukroņa dārzs” prezentāciju fotogrāfijās, ko pavadīja projekta vadītājas stāstījums par Rožukroņa dārza tapšanu. Projekta vadītāja Natālija Rubine prezentācijas laikā iepazīstināja arī ar nākotnes plāniem. Šobrīd jau ir uzrakstīti un iesniegti projekti LEADER programmai Nīdermuižas baznīcas jumta ēkas vienkāršotai renovācijai un procesijas tērpu iegādei. Projektu veidotāji tic, ka ar ticību un cerību arī šie projekti gūs atbalstu un tiks realizēti.


Īpašu sveicienu visiem klātesošajiem bija sarūpējis Kalupes draudzes jauniešu koris, kas sniedza garīgo dziesmu koncertu un priecēja visus ar skaistām un skanīgām dziesmām.


Projekta „Rožukroņa dārzs” prezentācijas pasākuma noslēgumā visi klātesošie tika aicināti kopīgi ar draudzes prāvestu iesvētīt Rožukroņa dārzu un katru tā pieturas vietu un kopīgi noskaitīt Rožukroni, lai turpmāk šis dārzs kalpotu par iedvesmas un lūgšanu vietu ne tikai vietējiem pagasta iedzīvotājiem, bet arī ikvienam dārza apmeklētājam gan no tuvākām, gan no tālākām vietām.


Edīte Šņepste

Pēdējās izmaiņas: 30.07.2010.