Informācija sociālās aprūpes pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā interesentiem

21.07.2010.

Kopš Preiļos izveidots pašvaldības pansionāts, pieaugusi arī iedzīvotāju interese par iespēju saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes institūcijā.


Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jāvēršas tajā pašvaldībā, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, un jāiesniedz sekojoši dokumenti:
– iesniegums,
– ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli (izziņā jānorāda funkcionālo spēju traucējuma pakāpe un obligāti jābūt norādei par medicīnisko kontrindikāciju neesību),
– invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti),
– pases kopija,
– izziņa par deklarēto dzīves vietu (to iespējams saņemt arī Sociālajā dienestā),
– VSAA izziņa par pensijas apmēru (to iespējams saņemt arī Sociālajā dienestā).
 
Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc visu minēto dokumentu saņemšanas sastāda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, apseko personu dzīves vietā, izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas 2008. gada 21. aprīļa MK noteikumu Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” vai atbilstošo sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.


Pansionātā šobrīd uzturas tie iedzīvotāji, kuri līdz šim sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā saņēma SAC „Aglona”, tāpat ievietoti vēl 2 novada iedzīvotāji, kuriem sociālos pakalpojumus dzīves vietā nav iespējams nodrošināt.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 21.07.2010.