Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu – „Lokālo datortīklu attīstība Preiļu novada izglītības iestādēs”

04.06.2010.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu – „Lokālo datortīklu attīstība Preiļu novada izglītības iestādēs”, saskaņā ar Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma līguma nosaukums – „Lokālo datortīklu attīstība Preiļu novada izglītības iestādēs””, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2010/8 M, Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkumu procedūra  „Lokālo datortīklu attīstība Preiļu novada izglītības iestādēs”, ident.nr. PND 2010/8M,  ir pabeigta, pieņemot lēmumu par uzvarētāju, tai skaitā:
3.1. Iepirkuma pretendents A/S „CAPITAL”, Reģ.nr.40003088497, tika izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, jo pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilda Iepirkuma Nolikuma 1.9.2., 1.10.1.3., 4.2.1.punktu, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.
3.2. Iepirkuma pretendenta SIA“Axel”, reģ.nr. 41503017993, adrese: Aglonas iela 1, Preiļi, atbilda iepirkuma Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un finanšu piedāvājums ir ar zemāko piedāvājumu līguma cenu. Iepirkuma līguma summa bez PVN21% ir Ls 4039,0 , ar PVN21% ir Ls 4887,19. Līguma izpildes termiņš līdz 2010.gada 30.jūlijam. Garantija izpildītajiem darbiem – 36 mēneši no darbu nodošanas dienas.


4. Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/144692.


5. Kontaktpersona: Preiļu novada domes IT centra vadītājs – Juris Erts, tālr.29419475, e-pasts:  juris.erts@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 04.06.2010.