Izmaiņas likumdošanā, saistītas ar ārpusģimenes aprūpi – aizbildnību

26.05.2010.

Preiļu novadā vairāk nekā 50 bērniem nodibināts ārpusģimenes aprūpes veids – aizbildnība. Par šiem bērniem vecāki paši nerūpējas, kā to nosaka LR Civillikuma 179.pants: bērna vecāku pienākums ir samērā ar viņu mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa nodrošināt bērnam, nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā valstī noteikto iztikas minimumu un bērna vecumu. Bērnam no piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam – 25% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas; bērnam no 7 līdz 18 gadu vecumam – 30% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.


Ar 2010.gada 1.janvāri stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”. Minētajos noteikumos iestrādātās prasības uzliek par pienākumu aizbildnim vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu gan pret bērna māti, gan arī pret bērna tēvu. Prasības pieteikums iesniedzams tiesā vai nu pēc bērna vecāku (atbildētāju) vai aizbildņa (prasītāja) dzīvesvietas. Prasītāji uzturlīdzekļu piedziņas lietās ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas (valsts nodevas un kancelejas nodevas).


Lai sastādītu prasības pieteikumu tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu, aizbildņi var izmantot prasības pieteikumu paraugus, kuri atrodami šādās interneta vietnēs -www.tiesas.lv, www.legal.lv, un www.zinisavastiesibas.lv. Tāpat var griezties pēc palīdzības Preiļu novada bāriņtiesā, Aglonas iela 1a, Preiļos, vai pie advokāta.


Bāriņtiesa lūdz nekavējoties aizbildņus veikt pienākumu bērna interešu nodrošināšanai un vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu no vecākiem.


Anda Mihailova,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tālr. 65322106


 

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2010.