SIA „Preiļu saimnieks” veic iepirkuma procedūru – Tehniskā projekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos” ietvaros, saskaņā ar Iepirkuma Instrukciju Pretendentiem

24.05.2010.

SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”
Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā – Tehniskā projekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos” ietvaros


1. Iepirkuma rīkotājs: SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – Tehniskā projekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos” ietvaros, identifikācijas nr. PS 2010/01/ES/KF, saskaņā ar Iepirkuma Instrukciju Pretendentiem.


3. Iepirkuma Instrukcija Pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes interneta mājas lapā, sadaļā „Preiļu saimnieks. Iepirkumi”, kā arī ar Iepirkuma Instrukciju Pretendentiem un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkā, Liepu ielā 2, Preiļos, (2. stāvā) darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Elektroniskā versija – Iepirkuma instrukcija (PDF)
C pielikums (PDF) 
D pielikums (PDF) 
E pielikums (PDF)
Iepirkuma komisijas, objekta apskates un ieinteresēto personu sanāksmes protokols  Nr.2010/01/ES/KF-2 (PDF)
Atbildes uz kandidātu iesūtītajiem jautājumiem par Iepirkuma, ar iepirkuma identifikācijas Nr. PS 2010/01/ES/KF, Instrukciju Pretendentiem (PDF)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010. gada 9. jūnijam, plkst.11:00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti un tiks neatvērti atdoti atpakaļ iesniedzējam.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Liepu ielā 2, Preiļos, LV-5301, SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkā, kabinetā nr.1 (2.stāvā), tālr. 65381135, fakss 65381152, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00; personīgi vai nosūtot pa pastu, pasta zīmogs līdz 9.jūnijam.


6. Līguma izpildes laiks – Tehniskais projekts jāizstrādā līdz 2010.gada 25.novembrim.


7. Piedāvājuma nodrošinājums – Ls 1 000,00 (viens tūkstotis latu).


8. Objekta apskates un ieinteresēto personu sanāksme – 2010. gada 27. maijā, no plkst. 11:00 līdz plkst.12:00. (iepriekš pieteikties 9.2. apakšpunktā minētajai kontaktpersonai).


9. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
9.1. vispārējos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālrunis 65381135, mob.tālrunis 29420589, fakss 65381152, e-pasta adrese – janis.murnieks@preili.lv.
9.2. tehniskos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” ūdensapgādes – kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha, mob.tālr. 26597005.
9.3. administratīvos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” tāmju inženiere Zane Erta, tālrunis 65381381, fakss 65381152, e-pasta adrese – zane.erta@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.