Lauku attīstības programmas (2007. – 2013. gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” – Pirmā projektu iesniegšanas kārta tiek paredzēta

26.05.2010.

Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
(MK noteikumi Nr. 33)


Biedrība „Preiļu rajona partnerība” uzsāk vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam īstenošanu.


Stratēģijai piešķirtais finansējums 2010.gadā LVL: 94000.00


Pirmā projektu iesniegšanas  kārta tiek paredzēta no 26. maija līdz 28. jūnijam plkst. 17.00. biedrības birojā Kooperatīva -6, Preiļi, LV-5301.


413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”2.aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.


3. Rīcība: Atbalsts lauku cilvēku spēju  attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo pilnveidošanai,  spēju attīstības procesa nodrošināšanai, iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde.
Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 29000.00 


Rīcības mērķis: Radīt vienlīdzīgas  attīstību iespējas visām sociālajām grupām un sociāli atstumtiem lauku iedzīvotājiem, ar domu, lai lauku iedzīvotājam tiktu saglabāta vēlēšanās mācīties un pilnveidoties, kā rezultātā tiks apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinās cilvēku konkurētspēju darba tirgū.
Plānotās darbības: 1.Amatnieku (keramiķi, audēji, pinēji u.c.) darbnīcas un teritorijas;  2.Profesionālo biedrību (lauksaimnieku, biškopju, mednieku u.c.) telpas un teritorijas; 3.Pašdarbības kolektīvu (teātru, koru, ansambļu u.c.) pulcēšanās vietas; 4.Radošās studijas un darbnīcas;
5. Citu telpu un teritoriju izveide, funkcionalitātes nodrošināšana lauku cilvēku spēju attīstībai.4. Rīcība: Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstības sekmēšanai un aktivitāšu dažādošanai: Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 30000.00
 
Rīcības mērķis: Radīt vienlīdzīgas  attīstību iespējas visām sociālajām grupām un sociāli atstumtiem lauku iedzīvotājiem, ar domu, lai lauku iedzīvotājam tiktu saglabāta vēlēšanās mācīties un pilnveidoties, kā rezultātā tiks apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinās cilvēku konkurētspēju darba tirgū.
Plānotās darbības:  1. Tērpu iegāde; 2. Mūzikas instrumentu iegāde; 3. Specifisku iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde aktivitāšu dažādošanai.


5. Rīcība: Atbalsts  kultūras objektu attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai: Rīcībai  piešķirtais  atbalsta apmērs LVL 35000.00


Rīcības mērķis: Veicināt priekšnosacījumus un nodrošināt iespējas visām vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, uzņēmējiem realizēt lauku telpas saglabāšanu un  ilgtspējīgu attīstību  , kā  arī sekmēt   lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, vienlaicīgi veicinot arī  nodarbinātības attīstību lauku teritorijā.


Plānotās darbības: 1.Kultūras objektu un kulta celtņu (kapliču, krucifiksu u.c.) atjaunošana, izveidošana un teritoriju labiekārtošana, 2. Kapsētu teritoriju labiekārtošana, 3. Informatīvo stendu, norāžu un piemiņas zīmju uzstādīšana, 4. Nepieciešamās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde kultūras objektu un kulta celtņu darbības saglabāšanai un attīstībai. 5. Arhitektūras pieminekļu un kulta celtņu (baznīcu, kapliču, krucifiksu, svētvietu u.c.) atjaunošana. 6. Vēsturisko objektu, pieminekļu un piemiņas vietu atjaunošana. 7. Muzeju, ekspozīciju u.c. telpu un teritoriju atjaunošana un pilnveidošana.


 
Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām:


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.