Aprīlī sāksies jauna kārta atbalstam lauku saimniecību modernizācijai

01.04.2010.

Šī gada aprīlī Lauku atbalsta dienests (LAD) 8. kārtā sāks pieņemt projektu iesniegumus Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.–2013. gadam pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”. Tā būs pirmā reize, kad tas notiks nepārtrauktās kārtas veidā. Iesniegumus katrā reģionālās lauksaimniecības pārvaldē pieņems līdz brīdim, kad tiks pieteikts 80% no pieejamā finansējuma. Savukārt pārējie 20% finansējuma projekti tiks izvērtēti saskaņā ar objektīvajiem atlases kritērijiem.


Pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Uz atbalstu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas ražo nepārstrādātu lauksaimniecības produkciju, izņemot zivsaimniecības produkciju, vai arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.


Pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtas kopējais publiskais finansējums noteikts 41 499 120 latu apmērā lauku saimniecībām un 10 000 000 latu atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.Struktūrvienība


Finansējuma apmērs, Ls


Austrumlatgales RLP


2 539 525


Dienvidkurzemes RLP


6 276 134


Dienvidlatgales RLP


3 850 082


Lielrīgas RLP


4 492 987


Viduslatvijas RLP


2 866 125


Zemgales RLP


8 772 817


Ziemeļaustrumu RLP


2 499 096


Ziemelkurzemes RLP


4 248 677


Ziemeļvidzemes RLP


5 953 676


Kooperatīviem


10 000 000Izvērtējot līdzšinējo lauku saimniecību modernizācijas projektu realizēšanas intensitāti, 8. kārtas publiskā finansējuma sadalījums LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs tiek noteikts, ņemot vērā datus par vienotajam platību maksājumam (VPM) pieteikto platību.


Projektu īstenošanas beigu datums pasākumam ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un LAD.


Pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” projektu iesniegumi gatavojami saskaņā ar 2009. gada 14. jūlija Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2009. gada 20. oktobra MK noteikumi Nr. 1209 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””.


Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.


Sīkāka informācija par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama ZM interneta mājaslapas http://www.zm.gov.lv/ sadaļā „Valsts un ES atbalsts” un LAD interneta mājaslapas http://www.lad.gov.lv/ sadaļā „ES atbalsts”.Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente

Pēdējās izmaiņas: 01.04.2010.