Likvidācijas ietvaros „Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS” pārtrauc privātpersonu veselības apdrošināšanas līgumus

23.03.2010.

„Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS” atbilstoši likvidācijas procesa plānam, kas saskaņots Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK), izvērtējot apdrošināšanas polišu īpašnieku intereses, pieņēmusi lēmumu pārtraukt privātpersonu veselības apdrošināšanas polišu darbību. Uzņēmums, atbilstoši regulējošiem normatīvajiem aktiem, aprēķinās polises īpašniekiem atlikušo apdrošināšanas prēmijas daļu, un, kuriem tāda būs, veiks atmaksu.


Saskaņā ar FKTK saskaņoto likvidācijas plānu, „Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS” uzrunāja citus tirgus dalībniekus, piedāvājot pārņemt apdrošināšanas portfeli. Šobrīd izrādīta interese par īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Tā kā neviens cits tirgus dalībnieks nepiedāvā privātpersonu veselības apdrošināšanu, kā pirmais solis tiks īstenota privātpersonu veselības apdrošināšanas līgumu pārtraukšana.
„Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS”, ievērojot apdrošināšanas ņēmēju intereses, ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt privātpersonu veselības apdrošināšanas līgumu darbību. Pēc rūpīgas situācijas izvērtēšanas un saskaņošanas ar FKTK, lēmums par polišu pārtraukšanu pirms termiņa, tika atzīts par polises īpašnieku interesēm visatbilstošāko risinājumu, nodrošinot pienākošos atlīdzību izmaksu apmēru.
Kopš likvidācijas procesa uzsākšanas, mainoties apmaksas kārtībai ārstniecības iestādēs, klienti zaudējuši apdrošināšanas pakalpojumu servisu, tādēļ daudzi paši izrādījuši iniciatīvu līgumu pārtraukšanā. Uzņēmuma interesēs ir sekmīgi īstenot pašlikvidācijas procesu un darīt to iespējami saudzīgākā un klientiem optimālākā veidā. Līgumu pārtraukšana ir veids, lai „Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS” pietiktu aktīvu visu saistību izpildei.
Tuvāko divu nedēļu laikā katrs „Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS” individuālās veselības apdrošināšanas polises īpašnieks saņems vēstuli, kurā būs norādīts līguma darbības beigu datums un atlīdzību pieteikšanas kārtība, kā arī būs pievienots iesniegums apdrošināšanas prēmijas atlikuma saņemšanai. Veselības apdrošināšanas polises īpašnieks divu mēnešu laikā no polises darbības pārtraukšanas varēs iesniegt vēl nepieteikto atlīdzību pieteikumu „Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS”. Uzņēmums aicina neskaidrību gadījumā zvanīt uz „Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS” informatīvo tālruni 67031111.
„Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS”, saņemot visus klientu atlīdzības pieteikumus, veiks datu apkopojumu un aprēķinus, un informēs katru klientu personīgi, sūtot vēstuli, par apdrošināšanas prēmijas atlikušās daļas apmēru vai neesamību. Prēmijas atlikušās daļas apmērs tiks pārskaitīts uz polises īpašnieka norādīto kontu.
Likvidācijas procesa sagatavošanās posmā „Likvidējamā RSK apdrošināšanas AS” ir pārtraukusi līgumus ar ārstniecības iestādēm, kā arī slēgusi reģionālos birojus. Līdz marta beigām, realizējot uzņēmuma darbības pārtraukšanu, tiks slēgtas arī reģionālās filiāles Valmierā, Dobelē, Kuldīgā un Daugavpilī. Darbu turpinās RSK Centrālais birojs Rīgā, Lāčplēša ielā 38.
Atbilstoši „Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS” akcionāra – Rīgas domes 2010. gada 19. janvāra lēmumam un RSK uzraugošās institūcijas – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas – 2010. gada 5. marta lēmumam, šobrīd ir uzsākts RSK likvidācijas process. Lēmums par apdrošināšanas līgumu pārtraukšanu pieņemts saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 70. panta (4) daļu. „Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS” likvidācijas procesa uzraudzību veic FKTK.


Informācijai
Kā jārīkojas privātās veselības apdrošināšanas polises īpašniekam, kas saņem „Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS” vēstuli par līguma pārtraukšanu?
1. pēc vēstules saņemšanas no „Likvidējamās RSK apdrošināšanas AS” (RSK), jāaizpilda iesniegums apdrošināšanas prēmijas atlikuma saņemšanai, kas pievienots vēstulē;
2. iesniegums jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu uz RSK Centrālo biroju Rīgā, Lāčplēša ielā 38;
3. ja līdz līguma darbības beigām ir saņemti medicīnas pakalpojumi, kuru apmaksu paredz polise, bet vēl nav iesniegts atlīdzības pieteikums, tad divu mēnešu laikā (jeb līdz vēstulē norādītajam datumam) tas jāiesniedz RSK;
4. RSK saņemot visus klientu atlīdzības pieteikumus, veiks datu apkopojumu un aprēķinus, un informēs katru klientu personīgi, sūtot vēstuli, par apdrošināšanas prēmijas atlikušās daļas apmēru vai neesamību. Prēmijas atlikušās daļas apmērs (ja tāds būs) tiks pārskaitīts uz polises īpašnieka norādīto kontu.


Pārtraucot apdrošināšanas līgumu klientam, saskaņā ar likuma Par apdrošināšanas līgumu 29.pantu (1) daļu tiek izmaksāts apdrošināšanas prēmijas (samaksātās polises cenas) atlikums par neizmantoto periodu atskaitot:
 izmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu;
 izmaksātās atlīdzības (ja tāda būs) summu, kas pārsniedz izmantotās apdrošināšanas prēmijas daļu;
 ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos RSK izdevumus 25% apmērā no apdrošināšanas prēmijas.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.