Preiļu novada dome apstiprinājusi nolikumu par daudzdzīvokļu māju vecāko pienākumiem

17.03.2010.

Februāra beigās Preiļu novada dome ir apstiprinājusi nolikumu „Par dzīvojamās mājas vecākā pienākumiem”, kurā noteikta kārtība un vispārējie principi, kā notiek sadarbība starp daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju SIA „Preiļu saimnieks” un dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem māju kopīpašuma daļas – koplietošanas telpu un māju piesaistāmās platības – apsaimniekošanā.


Pieņemtais nolikums nosaka dzīvojamās mājas vecākā pienākumus, kas paredz ziņot dzīvojamo māju apsaimniekotājam tajos gadījumos, kad mājā vai kādā tās daļā ir konstatēti bojājumi vai arī ir radušies tādi apstākļi, kas varētu izraisīt bojājumus. Pieteikumus apsaimniekotāja avārijas dienestam jāpaziņo pa tālruni 653 07085. Mājas vecākajam kopīgi ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju ne retāk kā vienreiz gadā ir jāapseko māja un jāsasauc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.


Ņemot vērā dzīvojamās mājas īres un apsaimniekošanas maksas uzkrājumus, ar apsaimniekotāju jāsaskaņo nepieciešamo darbu tāmes un jāakceptē apsaimniekotāja izpildītie remontdarbi.


Nolikumā noteiktas arī dzīvojamās mājas vecākā tiesības. Kontaktējoties ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, mājas vecākais ir tiesīgs pārstāvēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās intereses un dzīvokļu īpašnieku vārdā vērsties pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāja, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus, kas attiecas uz norēķiniem, kā arī ir tiesīgs iesniegt pretenzijas par pamanītajiem trūkumiem mājas apsaimniekošanā.


Mājas vecākais būs arī tā persona, kurš informēs dzīvokļu īpašniekus par mājas apsaimniekošanas un uzturēšanas jautājumiem, līdz ar to viņš vajadzības gadījumā varēs iepazīties ar apsaimniekotāja rīcībā esošo mājas tehnisko un normatīvo aktu dokumentāciju.


Mājas vecākais par savu pienākumu pildīšanu saņems atlīdzību, par ko būs jāizlemj mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un jānoslēdz līgums ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju. 


Pieņemtais nolikums nosaka, ka dzīvojamās mājas vecākais nav atbildīgs par komunālo pakalpojumu maksājumu norēķiniem starp mājas dzīvokļa īpašniekiem un dzīvojamās mājas apsaimniekotāju vai pakalpojumu sniedzējiem.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 17.03.2010.