2010. gada 25. februāra PREIĻU NOVADA DOMES SĒDES darba kārtība

25.02.2010.

PREIĻU NOVADA DOME 
PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE


Preiļos
2010.gada 25.februārī
plkst.15.00


Darba kārtība:
 
1. FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par 2010.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu Preiļu novadā.
1.2. Par 2009.gada inventarizācijas rezultātiem.
1.3. Par zemes nomas maksas pārskatīšanu.
1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanu.
1.5. Par Preiļu novada domes  kustamās mantas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1.6. Par asins donoru atbalstu.
1.7. Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem Preiļu novada pašvaldībā,  noteikumu izmaiņām.
1.8. Par sadarbības līguma Nr.09-02/2/2008-18  saistību un tiesību pārņemšanu.
1.9. Par SIA „Initium MB” valdes locekļa Māra Bekeša iesnieguma izskatīšanu.
1.10. Par lietus un ūdens kanalizācijas zaudējumu 2009.gadā segšanu
1.11. Par sabiedriskās tualetes zaudējumu 2009.gadā segšanu.
1.12. Par ēdināšanas pakalpojumiem novada skolās.
1.13. Par novada domes īpašumā esošā izsoles objekta,  kustamas mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0309 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.14. Par novada domes īpašumā esošā izsoles objekta,  kustamas mantas – automašīnas AUDI 100 AVANT izsoles rezultātu apstiprināšanu.


2. SOCIĀLO,  IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJA:


2.1. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.2. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.3. Par sociālās  dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.4. Ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
2.5. Par piekrišanu iemitināties pašvaldības īpašumā.
2.6. Par pabalstu piešķiršanu.
2.7. Par izmaiņām Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumā.
2.8. Par Preiļu novada domes sociālā dienesta statusa maiņu.
2.9. Par vienoto veidlapu paraugu apstiprināšanu.
2.10. Par mājas „Putniņi” Preiļu novada Aizkalnes pagastā turpmāko apsaimniekošanu.
2.11. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.
2.12. Par  dzīvojamās platības piešķiršanu Verai Ragačai.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJA:


3.1. Par dzīvojamo māju apsaimniekošanu.
3.2. Par izmaiņām reģionālās vietējās nozīmes Preiļu maršrutu tīklā.
3.3. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
3.4. Par Preiļu novada domes sēdes lēmuma atcelšanu
3.5. Par pašvaldībai pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izvērtēšanu.
3.6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
3.7. Par adreses piešķiršanu.
3.8. Par Preiļu novada domes sēdes lēmuma precizēšanu.
3.9. Par zemes iznomāšanu.
3.10. Par apsaimniekošanas un īres maksas noteikšanu.
3.11. Par biogāzes  piegādes līguma slēgšanu.


Novada domes  priekšsēdētājs   A.Adamovičs


 

Pēdējās izmaiņas: 25.02.2010.