Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „ Apbūvēts zemes gabals 0,1147 ha platībā, Pļaviņu ielā 20, Preiļos”

08.02.2010.

Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „ Apbūvēts zemes gabals 0,1147 ha platībā, Pļaviņu ielā 20, Preiļos, kadastra Nr.7601 006 1020”. Uz zemes gabala atrodas citai fiziskai personai piederošas ēkas un būves, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo objektu.


Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosacītā cena Ls 870,00.
Izsoles reģistrācijas maksa Ls 20,00
Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) Ls 87.00
Maksāšanas veids – 100% latos.


Izsole notiks 2010.gada 22.februārī, plkst. 15.00, Raiņa bulvārī 19 Preiļos.


Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot uz mobilo telefonu 28367578 Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājai Vitai Patmalniecei.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 28.kab., Raiņa bulvārī 19, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, informācija pa tālr.: 65322766


Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2010. gada 22. februārī plkst. 12.00.


 

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2010.