Preiļu novada domes 2010. gada budžeta prioritātes – sociālā joma un izglītība

08.02.2010.

Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināti pašvaldības 2010. gada pamatbudžeta ieņēmumi summā 4 930 043 lati, izdevumi – 5 034 288 lati ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu – 104 245 lati.


Pagājušajā gadā Preiļu novadam ir pievienojušās vēl divas lauku teritorijas – Saunas un Pelēču pagasti, ir pārņemtas arī Preiļu rajona padomes iestādes – . Salīdzinot ar 2009. gadu, kad pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja 5 654 201 latu, šogad Preiļu novada domes budžets ir samazinājies par 11 %.


Pašvaldības budžetu pārsvarā sastāda nodokļu ieņēmumi. 2010. gadā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām paredzēti ieņēmumi 2 651 262 latu apmērā. Tas ir par 8,8 % vairāk nekā 2009. gadā.


Pārējie lielākie pašu ieņēmumi – 202 708 latu apmērā – paredzēti no projektu līdzfinansējuma, ko sastāda bezdarbnieku – stipendiātu atalgojums un stipendijas pedagogiem. No pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem paredzēts iekasēt 161 511 latus, bet ieņēmumi no norēķiniem ar citām pašvaldībām plānoti 120 100 latu apjomā.


2010. gadā Preiļu novadam ir paredzēta arī dotācija 783 098 latu apmērā no Pašvaldību izlīdzināšanas fonda. 849 081 lats plānots kā mērķdotācija no valsts budžeta pamata un vispārējai vidējai izglītībai, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai un interešu izglītībai. Maksājumi no valsts budžeta 100 768 latu apmērā ir plānoti Mūzikas un mākslas skolai un sporta izglītības programmām.


Par prioritātēm 2010. gadā Preiļu novada dome ir noteikusi iedzīvotāju sociālo aizsardzību – pabalstu izmaksas mazturīgajām iedzīvotāju kategorijām un izglītību.


Vislielākais līdzekļu apjoms šajā gadā paredzēts izglītības iestāžu darba nodrošināšanai. Izglītībai paredzētie izdevumi bez mērķdotācijas pedagogu algām ir palikuši pagājušā gada līmenī un sastāda 1 386 942 latus jeb 36% no kopējā budžeta apjoma. No izglītībai paredzētajiem izdevumiem 346 146 lati tiks atvēlēti pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” un „Auseklītis” darbības nodrošināšanai, tai skaitā arī pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Preiļu 1. pamatskolai ieplānoti 165 357 lati, Preiļu 2. vidusskolai – 108 892 lati, bet Preiļu Valsts ģimnāzijas darbības nodrošināšanai – 136 920 lati.


Salīdzinājumā ar 2009. gadu līdzekļu pieaugums par 6% šogad ir plānots sociālajai aizsardzībai. Sakarā ar bezdarba pieaugumu, trūcīgo un mazturīgo ģimeņu skaita palielināšanos bez valstī noteiktā apkures pabalsta un pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai Preiļu novada dome dažādām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju kategorijām nodrošina vēl vairākus pabalstus. Dažāda veida pabalstiem ir paredzēti līdzekļi ap 152.000 latu. Tas kopā sastāda 52 % no sociālajai aizsardzībai paredzētā līdzekļu apjoma.


Vispārējo vadības dienestu darba nodrošināšanai, kur ietilpst domes administrācija, četri pagastu centri, dzimtsarakstu nodaļa, novada būvvalde, deputātu darba atalgojums, aizņēmumu un procentu atmaksa, kā arī norēķini ar pašvaldībām, ieplānoti līdzekļi 1 214 273 latu apmērā. No tiem 507 960 lati ir aizņēmumu atmaksa, 102 040 lati – norēķini ar pašvaldībām Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2010. gadā algu fonds pašvaldībā ir samazinājies par 8 %.


Apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbiem novadā paredzēts finansējums 276 590 latu apmērā, kas ir par 23 % vairāk attiecībā pret pagājušo gadu. Līdzekļi ir paredzēti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Preiļu pilsētā un visos četros pagastos.


Veselības aprūpi novadā nodrošina SIA „Preiļu slimnīca” un vairākas ģimenes ārstu prakses. Pašvaldības plānotie izdevumi veselības aprūpei sastāda 27 620 latus. Līdzekļi paredzēti Preiļu slimnīcā iegādātā kompjūtertomogrāfa apmaksai un ģimenes ārstu prakses vietu saimniecisko izdevumu daļējai segšanai pagastos. 


Kultūrai, sportam un atpūtas pasākumiem šogad tiek atvēlēti 392 933 lati, kas ir par 17 % mazāk nekā pērn. Kultūras centrs, kuru veido Preiļu kultūras nams un visu četru pagastu tautas nami, savas darbības nodrošināšanai saņems finansējumu 159 826 latu apmērā, bibliotēkas – 163 357 lati. Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam ieplānoti 46 054 lati, sporta pasākumiem novadā – 19 796 lati.


Lai nodrošinātu sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus novadā, pašvaldības policijas darbībai paredzēti 54 172 lati. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai ieplānoti 20 390 lati.


Tomēr iepriekšējie divi gadi parādīja, ka nodokļu izpilde valstī atpaliek no plānotā. Arī šī gada prognozes liecina, ka pašvaldības budžets sakarā ar valsts negarantētajiem Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem varētu būt par 269 082 latiem jeb par 8% mazāks par plānoto. Apstiprinot šī gada Preiļu novada domes budžetu, minētā summa izdevumos netika iekļauta.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2010.