LDDK uzsāk pētījumu par darba apstākļiem un riskiem Latvijā

27.01.2010.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Labklājības ministriju, kompetento institūciju darba aizsardzībā „Inspecta Prevention” un pētījumu kompāniju „TNS Latvia” ir uzsākusi apjomīgu pētījumu par darba apstākļiem un riskiem Latvijā, kura mērķis ir noskaidrot situāciju darba aizsardzības jomā, izstrādāt ieteikumus šo jomu regulējošās normatīvās bāzes pilnveidošanai un darba apstākļu un darba vides uzlabošanai Latvijas uzņēmumos. Kopumā paredzēts aptaujāt vairāk nekā tūkstoš darba devēju un 2,5 tūkstošus darbinieku.
Pēc analīzes veikšanas plānots izstrādāt ieteikumus politikas veidotājiem, lai veicinātu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, kā arī sagatavot priekšlikumus par pasākumiem, kurus nepieciešams veikt darba vides uzlabošanai Latvijas uzņēmumos. Pētījumu rezultāti palīdzēs veidot uz pamatotiem datiem balstītu nodarbinātības politiku Latvijā, kas veicina darba vides kvalitāti un paaugstina produktivitāti uzņēmumos.


Pētījums tiek veikts ES Struktūrfondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda pirmās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi” Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) ietvaros.


„Mēs vēlamies pievērst darba devēju un darba ņēmēju uzmanību darba organizācijai uzņēmumos, kas ir pamats produktivitātes un darbaspēka kāpināšanai,” saka LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle, piebilstot, ka svarīgi apzināties esošās problēmas un nepilnības, lai tās varētu novērst.


Šo datu iegūšana ir īpaši svarīga tādēļ, ka pēdējais līdzīga rakstura pētījums tika organizēts no 2005. līdz 2007. gadam (ESF pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā”), kad tika izvērtēti Latvijas darba apstākļi un riski, kā arī sniegti priekšlikumi situācijas uzlabošanai. Taču pašlaik vērojams statistikas datu trūkums, kas atspoguļotu darba apstākļus un riskus gan dinamikā, gan dažādās nozarēs, tādēļ nepieciešams identificēt būtiskākās darba vides problēmas, apstākļus un riskus visās tautsaimniecības nozarēs, kā arī reģionos.


Viens no būtiskākajiem pētījuma mērķiem ir noteikt nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus normatīvajos aktos darba aizsardzības jomā, lai samazinātu administratīvo slogu darba devējiem un veiktu iedzīvotājiem draudzīgas izmaiņas nodarbinātības jomā.


„Aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties pētījumā gan darba devējus, gan darbiniekus, lai dati būtu pēc iespējas kvalitatīvāki,” uzsver projekta vadītāja Linda Jansone.
Jautājumus paredzēts uzdot iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 74 gadiem, darba ņēmējus aptaujājot klātienē, bet darba devēju aptauju veicot telefoniski. Iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā, un pētījuma rezultātus plānots prezentēt jau šī gada jūnija beigās.Par LDDK
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devēju intereses pārstāvošā organizācija uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības, veselības aprūpes, darba tiesību un darba aizsardzības jomās. LDDK apvieno 56 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas darba devēju organizācijas – nozaru, reģionālās un profesionālās asociācijas un federācijas, kā arī uzņēmumus, kuros strādā virs 50 darbiniekiem. LDDK biedri nodarbina vairāk nekā 33% no Latvijas darbaspēka.


LDDK ir sociālais partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai nacionālā līmenī. LDDK veicina sociālā dialoga izveidi pašvaldībās ar trīspusējo konsultatīvo padomju starpniecību. LDDK ir pārstāvēta nacionāla līmeņa komisijās un padomēs, tai skaitā NTSP (Nacionālās trīspusējās sadarbības padome un tās apakšpadomes), tādējādi nodrošinot uzņēmēju viedokļa pārstāvniecību un līdzdalību LR normatīvo aktu izstrādē un pozīciju sagatavošanā ES.


Starptautiski LDDK ir pārstāvēta Starptautiskajā darba devēju organizācijā (IOE), Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (BIAC) pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Eiropas Biznesa konfederācijā (BUSINESSEUROPE), kas ir nozīmīgākais Eiropas uzņēmēju interešu pārstāvis ES institūcijās. LDDK ir pārstāvēta Eiropas Ekonomiskajā un Sociālajā komitejā, kā arī astoņās Eiropas Komisijas konsultatīvajās komitejās un padomēs, un trijās ES aģentūrās.  


Sīkāka informācija www.lddk.lv 
Kontaktpersona:
Agnese Alksne, LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikācijas eksperte
Tālr.: 67325169 vai 29443666 e-pasts:
agnese@lddk.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.