Kas ir kapitāla pieaugums un kā maksājams nodoklis

25.01.2010.


LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINISTRĀCIJA
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406200, fakss 65406216, e-pasts:
LRI.lietvediba@vid.gov.lvwww.vid.gov.lv


Viens no likumdošanas jauninājumiem – jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 15% apmērā no kapitāla pieauguma. Valsts ieņēmumu dienests sniedz plašāku skaidrojumu.


Kapitāla pieauguma nodoklis ir plaši izplatīts pasaulē. Ar to tiek aplikti ieņēmumi, kurus fiziska persona saņem no ieguldījumiem – procentiem no depozītiem, ienākumiem no ieguldījumiem fondos, akcijās, obligācijās un citos aktīvos. Nodoklis attiecas arī uz ienākumiem no nekustāmā īpašuma pārdošanas. Par kapitālu tiek uzskatīts arī intelektuālais īpašums – patenti, licences, preču zīmes  un citas nemateriālās vērtības. Nodoklis nekustamā īpašuma un intelektuālā īpašuma pārdošanas gadījumā maksājams no pārdošanas cenas un iegādes vērtības starpības.  
Iegādes vērtība ietver sevī arī visus izdevumus, kas saistīti ar materiālā vai intelektuālā īpašuma iegādi – ieskaitot valsts nodevas, komisijas naudas un, ja īpašums pirkts uz kredīta – kredīta procentus. Līdz ar to ar nodokli apliekamo summu ir iespējams samazināt par samaksāto kredīta procentu summu. Ja kādi darījumi gada laikā nesuši peļņu, bet citi – zaudējumus, tad šos zaudējumus var segt, samazinot peļņu.


Ienākumi no kapitāla pieauguma ir jādeklarē pašiem to guvējiem.
Ja gūtā peļņa no kapitāla pieauguma ir mazāka par Ls 500, deklarācija par ienākumu no kapitāla VID jāiesniedz reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Ja gūtā peļņa ir lielāka par Ls 500, deklarācija jāiesniedz reizi mēnesī līdz ienākumu gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.


Savukārt par visiem kalendārajā gadā uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem darījumiem ar kapitāla aktīviem Latvijā vai ārvalstīs, un uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem darījumiem no Latvijā esoša nekustamā īpašuma pārdošanas, jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.aprīlim.


Piemēram: ja fiziska persona nekustamo īpašumu (dzīvokli), kas iegādāts 2007.gadā par Ls 9000, pārdod 2010.gada februārī par Ls 10 000, gūst ienākumu Ls 1000, tad fiziskai personai līdz 15.martam ir jāiesniedz VID deklarācija par ienākumiem no kapitāla pieauguma un aprēķināto nodokļa summu (Ls1000 x 15% = Ls 150) jāiemaksā budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.


Ja līgums par darījumu ar nekustamo īpašumu noslēgts 2010.gada februārī, bet naudas saņemšana un īpašuma tiesību pāreja paredzēta 2011.gada janvāri, tad par šādu uzsākto, bet nepabeigto darījumu jāziņo VID, iesniedzot deklarāciju par ienākumu no kapitāla (DK) un pielikumu „Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā” (DK1) līdz 2011.gada 1.aprīlim.


Ja darījuma rezultātā peļņa nav gūta, kapitāla pieauguma nodoklis 15 % apmērā nav jāmaksā.


Deklarāciju veidlapas atrodamas VID mājas lapā www.vid.gov.lv  sadaļā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Veidlapas un iesniegumi.


Ingrīda Geriņa
VID LNMA Birojs, tālr.65406211


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.