Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”

18.01.2010.


LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINISTRĀCIJA
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406200, fakss 65406216, e-pasts:
LRI.lietvediba@vid.gov.lvwww.vid.gov.lv


No 2010.gada 1.janvāra spēkā stājās vairāki grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības (turpmāk – PVN) likumā”. Valsts ieņēmumu dienests informē par būtiskāko.


Lauksaimniekiem palielināts kompensācijas apmērs no 12 procentiem uz 14 procentiem.


Par PVN rēķiniem
No 2010.gada atceltas preču pavadzīmes ar VID piešķirtajiem numuriem. PVN rēķina viens no rekvizītiem ir vienas vai vairāku sēriju kārtas numurs, kas unikāli identificē rēķinu. Ja šādi numurēts rēķins ir anulēts, tad apliekamā persona savā grāmatvedībā saglabā anulēto PVN rēķinu, lai pamatotu izrakstīto PVN rēķinu kārtas numuru secības neievērošanu.


Par nodokļa rēķinu var izmantot dokumentu, kurā nav norādīts preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta, kā arī VID ar PVN apliekamo personu reģistrācijas numurs, ja tas izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem.


Mainīti PVN taksācijas periodi
PVN maksātājiem, kas neveic darījumus ES teritorijā, un kuriem apliekamo darījumu apjoms iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedza:
   – 10 000 latu, taksācijas periods ir puse kalendārā gada;
   – 35 000 latu, taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis.
PVN maksātājiem, kuriem veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 35 000 latu vai kuri piegādā preces vai sniedz pakalpojumus ES teritorijā, PVN taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis.
Taksācijas periods viens kalendārais ceturksnis ir arī apliekamai personai, kura taksācijas gadā reģistrēta VID ar PVN apliekamo personu reģistrā (izņemot apliekamās personas, kuras piegādā preces vai sniedz pakalpojumus ES teritorijā).
Par taksācijas perioda maiņu apliekamā persona informē VID:
1) ja periodam ir jāmainās no ceturkšņa uz mēnesi, – iesniedzot nodokļa deklarāciju par janvāri;
2) ja periodam ir jāmainās no mēneša uz ceturksni, – iesniedzot paziņojumu līdz taksācijas gada 31.janvārim.


Par elektroniskās deklarēšanas priekšrocībām
Personām, kuras izmanto VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, PVN deklarācijas un tās pielikumu iesniegšanas VID termiņš ir pagarināts līdz 20 dienām pēc taksācijas perioda beigām.
Apliekamai personai, kura PVN deklarāciju un tās pielikumus iesniedz VID papīra formā, deklarācija jāiesniedz 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.


PVN deklarācija
PVN deklarācijas saturs ir precizēts un PVN maksātājam ir pienākumu informēt VID par iekšzemē piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem.
PVN deklarācijas par taksācijas gadu iesniegšana noteikta tikai atsevišķos likumā noteiktajos gadījumos (nav vairs obligāta PVN deklarācijas par taksācijas gadu iesniegšana visām apliekamajām personām).
Apliekamā persona, kura veic preču piegādi ES teritorijā vai citu dalībvalstu apliekamām personām citā dalībvalstī sniedz ar PVN apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu, PVN deklarāciju iesniedz VID par katru kalendāro mēnesi.
Noteikts, ka pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šo likumu nav iekšzeme, PVN taksācijas perioda deklarācijā būs jāuzrāda kā citās valstīs veiktus darījumus.Īpašā PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība
Noteikta īpaša PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība uzņēmumiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1) iepriekšējā taksācijas gadā ar PVN apliekamo darījumu vērtība nav pārsniegusi 70 000 latu;
2) reģistrējoties VID ar PVN apliekamo personu reģistrā, taksācijas gadā neplāno par 70 000 latu lielāku darījumu apjomu.
Turklāt šo kārtību ir tiesības piemērot arī apliekamajai personai, kurai iepriekšējā taksācijas gadā ar PVN apliekamo darījumu vērtība ir sasniegusi vai pārsniegusi 70 000 latu un kura ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, attiecībā uz likumā noteiktu attiecīgu lauksaimniecības produktu piegādi.
Personas, kuras piemēro īpašo PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību, PVN valsts budžetā maksā par to taksācijas periodu, kurā saņemta samaksa par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, taču ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc rēķina izrakstīšanas. Savukārt priekšnodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem šo darījumu nodrošināšanai tām ir tiesības atskaitīt tajā taksācijas periodā, kurā tās samaksājušas no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas.
Ja persona vēlas piemērot īpašo PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību, tā par to informē VID līdz taksācijas gada 31.janvārim vai tad, kad iesniedz iesniegumu par reģistrāciju VID ar PVN apliekamo personu reģistrā. Šis nosacījums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Personām, kuras izvēlējušās piemērot īpašo PVN maksāšanas kārtību, nav tiesību šo kārtību mainīt agrāk par nākamo taksācijas gadu.
Par īpašās PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtības piemērošanu 2010.gadā apliekamā persona VID informē līdz 2010.gada 30.jūnijam vai tad, kad iesniedz iesniegumu par reģistrāciju VID ar PVN apliekamo personu reģistrā. Šo kārtību piemēro ar nākamo 2010.gada taksācijas periodu pēc VID informēšanas. Tādējādi, ja apliekamā persona, kura vēlas piemērot īpašo PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību 2010.gadā, nebūs informējusi par to VID līdz 2010.gada 30.jūnijam, tai līdz 2010.gada beigām būs jāpiemēro vispārējā PVN aprēķināšanas kārtība.
 
No 2010.gada 1.jūlija būs jauna PVN atmaksas sistēma


Ingrīda Geriņa
VID LNMA Birojs
tālr.65406211, fakss 65406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.