Mainīta kārtība kādā skolēniem tiks atmaksāti sabiedriskā transporta izdevumi

22.12.2009.

2009. gada 22. decembrī Preiļu novada domes deputāti apstiprināja noteikumus „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Preiļu novada pašvaldībā”. Noteikumi nosaka to, kurām skolēnu grupām, kādā apmērā un kādā kārtībā turpmāk tiks kompensēti braukšanas izdevumi.


Būtiskākās izmaiņas- mainīta braukšanas izdevumu segšanas kārtība. Ja iepriekš skolēniem, kuriem pienācās braukšanas izdevumu kompensēšana, tika izsniegta mēnešbiļete noteiktā maršrutā un noteiktā reisā, tad turpmāk braukšanas izdevumi tiks kompensēti pēc faktiski izmantotā pakalpojuma apjoma. Skolēns uz un no skolas turpmāk varēs braukt viņam izdevīgā laikā, jo viņam vairs nebūs jāseko noteiktam laikam un maršrutam, bet turpmāk būs jāsaglabā autobusa biļetes.


Lai saņemtu braukšanas izdevumu kompensāciju, turpmāk vai nu skolēns vai viens no viņa vecākiem attiecīgajā izglītības iestādē līdz katra mēneša 4. datumam būs jāiesniedz iesniegums braukšanas izdevumu segšanai, norādot deklarēto dzīvesvietu un izglītības iestādi un bankas kontu. Iesniegumā uz A4 formāta lapas kārtīgi jāsalīmē braukšanas biļetes par iepriekšējo mēnesi. Braukšanas izdevumu kompensācija tiks pārskaitīta uz iesniegumā norādīto kontu līdz mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.


Ģimenēm, kuras likumdošanā noteiktā kārtībā ir atzīstamas par trūcīgām, pamatojoties uz Preiļu novada domes lēmumu, būs iespēja saņemt kompensāciju avansā, attiecīgi veicot pārrēķinu nākošajā mēnesī atkarībā no izglītojamā skolas apmeklējumiem.


Braukšanas izdevumi tiek kompensēti sekojošos gadījumos:
• vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības izglītojamiem 100% apmērā, kuru dzīvesvieta ir deklarēta novada teritorijā, par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedriskos transporta līdzekļus, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos;
• vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta novada teritorijā, braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei novada pašvaldības teritorijā un atpakaļ 100 % apmērā nedēļas pirmajā dienā par braucienu uz izglītības iestādi un pēdējā mācību dienā par braucienu atpakaļ, ja izglītojamais dzīvo izglītības iestādes internātā un izmanto sabiedriskos transporta līdzekļus, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos;
• vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta novada teritorijā, braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz vispārējās vidējās izglītības iestādei, kas atrodas citas pašvaldības teritorijā, un atpakaļ 50 % apmērā tikai tajos gadījumos, ja līdz tuvākajai vispārējās izglītības iestādei novada pašvaldības teritorijā nav organizēti skolēnu pašpārvadājumi, bet citas pašvaldības teritorijā apmeklējamā izglītības iestāde ir tuvākā pēc attāluma no izglītojamā dzīvesvietas. Kompensācija netiek izmaksāta gadījumos, ja līdz vispārējās vidējās izglītības iestādei citas pašvaldības teritorijā tiek veikti skolēnu pašpārvadājumi.

Pēdējās izmaiņas: 22.12.2009.