LDDK atgādina: stājušies spēkā jauni darba aizsardzības jomu regulējoši normatīvie akti

08.01.2010.

Šī gada 1.janvārī kopumā spēkā stājusies virkne Ministru kabineta noteikumu, no kuriem vairāki ir saistīti arī ar darba aizsardzības jomu – tie ir MK noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” un MK noteikumi Nr. 950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”, kas aizvieto iepriekš spēkā bijušus MK noteikumus. LDDK aicina darba devējus saņemt bezmaksas konsultācijas par šo noteikumu praktisku piemērošanu.


Abu normatīvo aktu jaunās redakcijas atšķiras no iepriekšējām, klāt ir nākušas arī vairākas iepriekš nebijušas prasības, ieteikumi un pielikumi. Tā, piemēram, jaunie MK noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” ir papildināti ar pielikumiem, kuros definētas:
1) darba telpu mikroklimatam noteiktās prasības atkarībā no fiziskās slodzes;
2) iekštelpu apgaismojuma līmeņi atkarībā no darba vietas un darba veida;
3) apgaismojuma līmeņi ārpus telpām atkarībā no darba vietas un darba veida;
4) pieļaujamais laikposms darbam aukstumā ārpus telpām.


Jaunās prasības tiks attiecinātas uz uzņēmumiem, kuros darba vietas izveidotas pēc šo MK noteikumu spēkā stāšanās (2010.gada 1.janvārī), iepriekš izveidotās darba vietās šīm prasībām ir tikai ieteikuma raksturs.


Savukārt MK noteikumi Nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” paredz jaunu nelaimes gadījumu izmeklēšanu, ja cietušajam konstatētie veselības traucējumi nav smagi un pārejošā darba nespēja nav ilgāka par trīs dienām. Šādos gadījumos darba devēja izveidotā komisija, izmeklējot nelaimes gadījumu, sastāda aktu tikai divos eksemplāros (darba devējam un cietušajam) un nelaimes gadījumu nereģistrē Valsts darba inspekcijā. Savukārt, ja nelaimes gadījumā cietušajam konstatētie veselības traucējumi nav smagi, taču pārejošā darba nespēja ir ilgāka par trīs dienām, aktu sastāda četros eksemplāros un iesniedz Valsts darba inspekcijā. Noteikumi paredz arī virkni citu izmaiņu.


Lai neapjuktu jaunajos noteikumos un spētu tos veiksmīgāk integrēt uzņēmuma darba aizsardzības politikā, LDDK projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros aicina uzņēmējus saņemt bezmaksas konsultācijas par šo noteikumu un citu darba un darba aizsardzības likumdošanas normatīvu prasību piemērošanu. Konsultācijas var saņemt LDDK reģionālajos konsultatīvajos centros:


• Latgales reģionā, Daugavpilī, Mihoelsa ielā 43, tālr. 65 42 43 76, egils@lddk.lv;
• Kurzemes reģionā, Ventspilī, Lauku ielā 2, tālr. 63 62 49 49, agris@lddk.lv;
• Vidzemes reģionā, Valmierā, Garā ielā 7-206, tālr. 64 23 34 48, dagnija@lddk.lv;
• Zemgales reģionā, Jelgavā, Atmodas ielā 19-231, tālr. 63 02 01 94, uldis@lddk.lv;
• Rīgas reģionā, Rīgā, Vīlandes ielā 12-1, tālr.67 22 51 62, darba.aizsardziba@lddk.lv.


Uzziņai:
Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) mērķi ir sekmēt darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktisku ieviešanu un ievērošanu uzņēmumos, samazināt darba attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu darba vietās skaitu, veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, mazināt nelegālo nodarbinātību un kopumā paaugstināt darba devēju informētības līmeni un izpratni par prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā.Par LDDK
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devēju intereses pārstāvošā organizācija uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības, veselības aprūpes, darba tiesību un darba aizsardzības jomās. LDDK apvieno 56 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas darba devēju organizācijas – nozaru, reģionālās un profesionālās asociācijas un federācijas, kā arī uzņēmumus, kuros strādā virs 50 darbiniekiem. LDDK biedri nodarbina vairāk nekā 33% no Latvijas darbaspēka.


LDDK ir sociālais partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai nacionālā līmenī. LDDK veicina sociālā dialoga izveidi pašvaldībās ar trīspusējo konsultatīvo padomju starpniecību. LDDK ir pārstāvēta nacionāla līmeņa komisijās un padomēs, tai skaitā NTSP (Nacionālās trīspusējās sadarbības padome un tās apakšpadomes), tādējādi nodrošinot uzņēmēju viedokļa pārstāvniecību un līdzdalību LR normatīvo aktu izstrādē un pozīciju sagatavošanā ES.


Starptautiski LDDK ir pārstāvēta Starptautiskajā darba devēju organizācijā (IOE), Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (BIAC) pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Eiropas Biznesa konfederācijā (BUSINESSEUROPE), kas ir nozīmīgākais Eiropas uzņēmēju interešu pārstāvis ES institūcijās. LDDK ir pārstāvēta Eiropas Ekonomiskajā un Sociālajā komitejā, kā arī astoņās Eiropas Komisijas konsultatīvajās komitejās un padomēs, un trijās ES aģentūrās.  


Sīkāka informācija www.lddk.lv 
Kontaktpersona:
Agnese Alksne, LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikācijas eksperte
Tālr.: 67325169 vai 29443666 e-pasts:
agnese@lddk.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.