Būtiskākās izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā

07.01.2010.


LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINISTRĀCIJA
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406200, fakss 65406216, e-pasts:
LRI.lietvediba@vid.gov.lvwww.vid.gov.lv


• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 26% līdzšinējo 23% vietā;


• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme pašnodarbinātajām personām (saimnieciskās darbības veicējiem) – 26%, līdzšinējā – 15%;


• Minimālā mēnešalga Ls 180. Minimālā stundas tarifa likme 1,083 lati, pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti paaugstinātam riskam – 1,239 lati;


• Neapliekamais minimums Ls 35;


• Atvieglojums par apgādībā esošu personu Ls 63;


• Attaisnoto izdevumu kopapjoms vienai personai Ls 150 līdzšinējo Ls 300 vietā.  Iesniedzot gada deklarāciju par 2009.gadu, attaisnotajos izdevumos vēl var iekļaut Ls 300;


• No 20% uz 10% ir samazinātas attaisnotajos izdevumos iekļaujamās izmaksas par veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumiem;


• Samazināti neapliekamie ienākumi no lauksaimniecības un lauku tūrisma Ls 2000 gadā līdzšinējo Ls 4000 vietā;


• Apliekamajā ienākumā tiks iekļautas summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;


• Ar 10% tiks apliktas dividendes un procentu ienākumi, kas aprēķināti 2010.gadā. Nodoklis jāietur ienākuma izmaksātājam;


• Ar 15% tiks aplikts kapitāla pieaugums. Kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla aktīva atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību. Nodoklis ir jāmaksā, iesniedzot kapitāla pieauguma deklarāciju;


• Turpmāk ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apliks darba devēja dāvanas, iepriekš ar nodokļiem neaplika dāvanas, kas gada laikā nepārsniedza minimālo algu;


• Ar 10% tiks aplikti dāvinājumi virs Ls 1000 gadā, ja tie saņemti no fiziskām personām, ar kurām dāvinājuma saņēmēju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei;


• Ar nodokli tiks aplikts gūtais labums no darba devējam īpašumā vai rīcībā esoša pasažieru automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām. Darba devējam katru ceturksni būs jāsagatavo un līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20.datumam jāiesniedz VID pārskats par labumu, par kādu darba devējs palielinājis labuma guvējam ar nodokli apliekamo ienākumu no darba devēja vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām. Ja darba devējam rīcībā esošu automobili personīgajām vajadzībām izmantos vairākas personas, labuma sadalījumu starp labuma guvējiem noteiks darba devējs. Ja pārskats netiks iesniegts VID noteiktajā termiņā, tiks uzskatīts, ka darba devējam piederošie vai darba devēja rīcībā esošie vieglie pasažieru automobiļi attiecīgajā pārskata ceturksnī netiek izmantoti personīgajām vajadzībām. Ja VID konstatēs, ka darba devējam piederošs vai darba devēja rīcībā esošs automobilis, kurš izmantots personīgajām vajadzībām, nav iekļauts pārskatā, tad VID saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” aprēķinās nesamaksāto nodokli par labumu, kas gūts, izmantojot minēto automobili personīgajām vajadzībām, kā arī sodīs un iekasēs nokavējuma naudu par attiecīgo periodu.
Par automašīnu ar motora tilpumu līdz 1500 cm³ izmantošanu, kā arī elektromobiļiem gūtais labums būs 40 lati mēnesī, no 1500 līdz 2500 cm³  – 70 lati, no 2500 līdz 3500 cm³  – 100 lati, virs 3500 cm³  – 150 lati. Tā ir summa, no kuras tiks rēķināts IIN 26% apmērā un VSAOI 9% apmērā;


• Darba devējam izsniegt paziņojumu par izmaksāto algu vairāk nav obligāta prasība. Darba ņēmējam tas izsniedzams 15 dienu laikā pēc darbinieka pieprasījuma saņemšanas. Darba devējam paziņojumi par saviem darbiniekiem VID gan jāiesniedz obligāti;


• Vairākas saimnieciskās darbības kategorijas (ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, apģērbu, apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, citi sadzīves pakalpojumi, amatniecības izstrādājumu izgatavošana no koka, salmiem, māla, stikla vai akmens, floristika, fotografēšanas pakalpojumi, skaistumkopšanas pakalpojumi, privātie mājsaimniecības pakalpojumi, mājas aprūpes pakalpojumi, meža un pļavu velšu vākšana)  varēs izvēlēties IIN un VSAOI iemaksu vietā maksāt patentmaksu, kas ir valsts noteikts fiksēts maksājums. Patentmaksas apmērs atkarīgs no saimnieciskās darbības jomas (no Ls 30 līdz Ls 120 mēnesī). Patentmaksu 67% ieskaitīs Valsts sociālās apdrošināšanas budžetā, 33% – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā.


Ingrīda Geriņa
VID LNMA Birojs
tālr.65406211

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.