Eiropas Savienības ELFLA projekta ietvaros tiks renovēti Preiļu novada lauku ceļi

06.01.2010.

Preiļu novada dome pieņēmusi lēmumu piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) aktivitātes „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu konkursā ar pieteikumu „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana”.


Pašvaldības izstrādātajā pieteikumā ir iekļautas vairākas aktivitātes: 
• Aizkalnes pagasta ceļu infrastruktūras uzlabošana ar finansējumu 70 000 latu un PVN 21%, kas sastāda 14 700 latus,
• Preiļu pagasta ceļu infrastruktūras uzlabošana, finansējums – 70 000 latu, PVN 21% – 14 700 latu,
• Saunas pagasta ceļu infrastruktūras uzlabošana, finansējums – 120 000 latu un PVN 21% – 25 200 latu.


Projekta kopējās izmaksas sastāda 314 600 latu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 260 000 latu, tai skaitā Eiropas Savienības finansējums – 195 000 latu jeb 75%, pašvaldības līdzfinansējums – 65 000 latu jeb 25%. PVN 21% – 54 600 lati projektā nav attiecināms, to sedz pašvaldība. Projekta priekšfinansēšana paredzēta no 2010. gada pašvaldības budžeta.


Projekta realizācijas gaitā ir paredzēts veikt vairāku Preiļu novada pagastu lauku ceļu un ielu renovāciju, pagastu centros paredzēts arī mainīt ceļu segumu, uzklājot asfaltu. Aizkalnes pagastā tiks renovēts ceļš Džeriņi – Dublinieki 1,7 km garumā un lauku ceļš Želvi – Raudauka 1,31 km garumā, Preiļu pagastā paredzēts atjaunot Bērzu ielu 0,46 km un ceļu Maļinovka – lielie Pupāji 2,28 km garumā, bet Saunas pagastā ieplānots renovēt ceļa Sutri-Krivoki-Krivasola-Razrivka posmu 1 km garumā, kā arī Miera ielu Prīkuļos 0,63 km garumā un Torņana ielu Prīkuļos 0,56 km garumā. Kopējais renovējamo ceļu garums sastāda 7,94 km


Šobrīd izstrādātais projekts tiek gatavots iesniegšanai Lauku Atbalsta dienestā. Atbilstoši tehniskajiem būvnormatīviem tiek gatavota projekta tehniskā dokumentācija, tehniskajos projektos paredzot arī attiecīgo seguma veidu.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 06.01.2010.