LDDK darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos šogad konsultējusi vairāk nekā 1000 Latvijas uzņēmumu

28.12.2009.

Kopš šā gada sākuma, kad Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu uzsāka projektu „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos,” par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem jau konsultēti vairāk nekā 1000 uzņēmumu visā Latvijā, un bez maksas novērtēti darba vides riski gandrīz 17 000 darba vietās.


Kā norāda projekta īstenotāji, uzņēmumu faktiskais ietaupījums, piemēram, izmantojot LDDK piedāvāto darba vides risku vērtēšanu, ir 20 lati uz vienu darba vietu – tāda summa uzņēmumam būtu jātērē uz katru darbinieku, ja tas pasūtītu darba vides risku vērtēšanu specializētam šāda pakalpojuma sniedzējam. Taču projekta ietvaros vēl vismaz četrus nākamos gados to iespējams saņemt bez maksas. Tāpat, lai arī nebūtu korekti minēt konkrētus skaitļus, tie uzņēmumi, kas darba tiesisko attiecību problēmgadījumos (štatu samazināšana, darba laika saīsināšana un citas situācijas) saņēmuši ekspertu konsultācijas un, pateicoties tām, izvairījušies no iespējamās tiesvedības.


Kā norāda LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle, šis ir ilgtermiņa projekts, un viņa cer, ka nākamajos četros gados (projekts turpināsies līdz 2013. gada beigām) darba devēju interese un pieprasījums pēc konsultācijām un risku novērtējuma, kā arī citiem projekta gaitā plānotiem pakalpojumiem tikai pieaugs. „Mēs šajā projektā nerunājam tikai par kādiem konkrētiem pakalpojumiem un atbalsta mehānismiem, – ir runa par uzņēmumu sociālo atbildību vistiešākajā izpratnē, respektīvi, viņu atbildību par saviem darbiniekiem no mirkļa, kad cilvēks sāk strādāt uzņēmumā, līdz pat laikam, kad tādu vai citādu iemeslu dēļ viņš no tā aiziet. Taču darba devēja pienākums ir nodrošināt korektus darba attiecību nosacījumus un drošu darba vidi,” uzsver E.Egle.


Projekta ietvaros 2009. gadā ne tikai bez maksas novērtēti darba vides riski un sniegtas bezmaksas konsultācijas reģionālajos LDDK konsultāciju centros Rīgā, Valmierā, Jelgavā, Daugavpilī un Ventspilī, bet arī izdots materiāls „Jaunā komersanta pakete” un aktualizēta Darba devēja rokasgrāmata, kas visiem interesentiem pieejama LDDK mājas lapā (www.lddk.lv) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Latvijas nacionālā kontaktpunkta mājas lapā (http://osha.lv). Tāpat projekta ietvaros visā Latvijā notikuši 50 semināru, kuros darba aizsardzībā apmācīti darba devēji, kā arī darba devēju organizāciju vadītāju un speciālisti.


Projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” vadītāja Linda Jansone: „Darba devēji īpaši novērtē to, ka projekta ietvaros sniegtais atbalsts kļuvis pieejams tieši ekonomiski sarežģītā laikā. Tas ir papildu ieguvums, jo patlaban daudziem uzņēmējiem aktuāli jautājumi, kas saistīti ar darba līgumiem un darba laiku. Tos, ja vien uzņēmums plāno savu darbību ilgtermiņā, ir būtiski risināt korekti un atbildīgi. Līdzīgi arī darba aizsardzības prasību ievērošana un nodrošināšana uzņēmumā prasa līdzekļus, bet patlaban uzņēmumiem ir svarīgi samazināt izdevumus.”


2010. gadā projekta ietvaros paredzēts veikt apjomīgu pētījumu par darba apstākļiem un riskiem Latvijā – šāds pētījums veikts jau 2007. gadā, taču situācija darba tirgū un uzņēmēju iespēju ziņā ir mainījusies, tādēļ sagaidāms, ka pētījuma rezultāti varētu atšķirties. E.Egle arī norāda: „Šajā pētījumā vēlamies īpašu uzmanību pievērst tādiem elastīgiem darba attiecību modeļiem kā nepilna laika vai attālinātais darbs, kas Latvijā atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm pagaidām ir samērā nepopulāri risinājumi. Iespējams, pētījums ļaus atklāt papildu faktorus, kas gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem varētu radīt motivāciju ieviest šādas darba attiecību formas.”


Bezmaksas konsultācijas un darba vides risku novērtēšana nākamgad tiks papildināta ar elektronizētas darba vides risku novērtēšanas sistēmas ieviešanu, kura būs pieejama LDDK mājas lapā un kuras lietotāji varēs neierobežotu skaitu reižu novērtēt sava uzņēmuma darba vides riskus, analizēt iegūto informāciju un apzināt iespējamos risinājumus.


Savukārt, lai informētu topošos darba devējus un ņēmējus – jauniešus – un laikus izglītotu par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, 2010. gadā tiks prezentēta interaktīva datorspēle, kuras dalībnieki varēs izspēlēt dažādas ikdienas darba vides situācijas un meklēt tām pareizos risinājumus.


Lai arī minētais projekts tiks īstenots līdz 2013. gadam, plānots, ka arī pēc tam LDDK vai reģionālās darba devēju organizācijas turpinās sniegt konsultācijas darba devējiem, tāpat arī pēc 2013. gada uzņēmējiem būs pieejama elektronizētā darba vides risku novērtēšanas sistēma, interaktīvā spēle jauniešiem un citi projekta ietvaros sagatavotie informācijas materiāli.


Uzziņai:


Projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” mērķi ir sekmēt darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktisku ieviešanu un ievērošanu uzņēmumos, samazināt darba attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu darba vietās skaitu, veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, mazināt nelegālo nodarbinātību un kopumā paaugstināt darba devēju informētības līmeni un izpratni par prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā.


 


Par LDDK
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devēju intereses pārstāvošā organizācija uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības, veselības aprūpes, darba tiesību un darba aizsardzības jomās. LDDK apvieno 47 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas darba devēju organizācijas – nozaru, reģionālās un profesionālās asociācijas un federācijas, kā arī uzņēmumus, kuros strādā virs 50 darbiniekiem. LDDK biedri nodarbina vairāk nekā 35% no Latvijas darbaspēka.


LDDK ir sociālais partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai nacionālā līmenī. LDDK veicina sociālā dialoga izveidi pašvaldībās ar trīspusējo konsultatīvo padomju starpniecību. LDDK ir pārstāvēta nacionāla līmeņa komisijās un padomēs, tai skaitā NTSP (Nacionālās trīspusējās sadarbības padome un tās apakšpadomes), tādējādi nodrošinot uzņēmēju viedokļa pārstāvniecību un līdzdalību LR normatīvo aktu izstrādē un pozīciju sagatavošanā ES.


Starptautiski LDDK ir pārstāvēta Starptautiskajā darba devēju organizācijā (IOE), Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (BIAC) pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Eiropas Biznesa konfederācijā (BUSINESSEUROPE), kas ir nozīmīgākais Eiropas uzņēmēju interešu pārstāvis ES institūcijās. LDDK ir pārstāvēta Eiropas Ekonomiskajā un Sociālajā komitejā, kā arī astoņās Eiropas Komisijas konsultatīvajās komitejās un padomēs, un trijās ES aģentūrās.  


Sīkāka informācija www.lddk.lv 
Kontaktpersona:
Agnese Alksne, LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikācijas eksperte

Pēdējās izmaiņas: 28.12.2009.