Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās

08.12.2009.

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts, kopējais finansējums – 21 miljoni LVL, īstenošanas periods 2009.gada septembris – 2010.gada decembris (krīzes nodarbinātības pasākums).


Pasākumu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar pašvaldībām.
Darba praktizēšanas vietas tiek izveidotas no jauna un nekomerciāliem mērķiem fiziska rakstura darbu veikšanai pašvaldībās (arī to iestādēs un aģentūrās, taču ne pašvaldības, ne valsts kapitālsabiedrībās)nevalstiskajās organizācijas vai arī noteiktās valsts institūcijās, piemēram, Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālo struktūrvienību atbildībā esošajos objektos, nodrošinot tādus darbus, kuru veikšanai nav nepieciešama iepriekšēji iegūta kvalifikācija (izņēmums var būt darba praktizēšanas vietas sociālās aprūpes jomā), kā arī kas uztur bezdarbnieku vēlmi iekļauties normālajā darba tirgū. Darba praktizēšana ir ilgst 40 (35) stundas nedēļā, nodrošinot pienācīgu atpūtu (brīvdienas, svētku dienas). Darba praktizēšanas vietas pašvaldības izveido uz 6 mēnešiem, bezdarbnieki pasākumā var iesaistīties pēc izvēles no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem (arī atkārtoti, taču gada laikā nepārsniedzot kopējo dalības ilgumu –  6 mēnešus). Par dalību pasākumā tiek piešķirta stipendija 100 LVL apmērā par mēneša darba dienām


Darba praktizēšanas pasākumā var iesaistīties bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieku pabalstu un kas ir spējīgi strādāt (tātad personai nav invaliditāte, slimība vai kāds cits veselības stāvoklis, kas neļauj strādāt 40 stundas nedēļā fizisku darbu, iespējams, ārpusē (piemēram, mežā)). Pasākumam bezdarbnieki var pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs (attiecīgi tajā, kurās pārraudzībā esošajās pašvaldībās plāno iesaistīties pasākumā).


Bezdarbnieku norīkošanu darba praksei pašvaldībās veic NVA atbildīgā filiāle rindas kārtībā, kritēriji, pēc kuriem novērtē pašvaldības izveidoto darba prakses vietu atbilstību tiek noteikti līgumā starp pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli. Līgumā starp pašvaldību un NVA filiāli tiek noteiks, ka bezdarbnieku pasākumā iesaista:
1) no jauna vai iepriekš pastāvējušā darba vietā, ja darba tiesiskās attiecības ar personu, kura tikusi nodarbināta šajā darba vietā, ir pārtrauktas vismaz četrus mēnešus pirms darba praktizēšanas vietas izveidošanas;
2) 40 stundām (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad 35 prakses stundām) nedēļā (8 stundām (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad 7 prakses stundām) dienā), nodrošinot atbilstošu atpūtu;
3) ņemot vērā, ka darba praktizēšanas veikšanai nav nepieciešama iepriekš iegūta speciāla kvalifikācija (izņēmums ir noteiktas darba praktizēšanas vietas sociālās aprūpes jomā);
4) nodrošinot piedāvātajās darba praktizēšanas vietās 6 mēnešu praktizēšanas periodu;
5) darbu veikšanai, kas sniedz sociālo labumu pašvaldības iedzīvotājiem, tos pēc iespējas saistot ar pašvaldības attīstības plāniem;
6) iestādē vai institūcijā, kurā konkrētā persona nav bijusi nodarbināta vismaz vienu gadu pirms iesaistes pasākumā.


Pašvaldība, organizējot darba praktizēšanu savā administratīvajā teritorijā, var sadarboties ar blakus esošajām pašvaldībām, līgumā starp pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli minētajām valsts institūcijām un ar biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbības mērķis, kā arī darba praktizēšanas aktivitāšu rezultātā sasniedzamais ieguvums ir saistīts ar sociālā labuma radīšanu sabiedrībai.
Darba praktizēšanas vietu ierīkošanai sociālās aprūpes jomā ir izstrādāta speciāla instrukcija.


Pasākuma ietvaros pašvaldībās veicamie darbi ir atkarīgi no pašvaldības iespējām un vajadzībām, kā arī spēju piesaistīt sadarbības partnerus, jo īpaši – nevalstiskās organizācijas, atsevišķi darbu piemēri:
-teritorijas labiekārtošanas darbi;
-sabiedrisko ēku remontdarbi;
-meža atjaunošanas un sakopšanas darbi;
-ceļu apkopšanas darbi;
-darbi sociālajā aprūpē (atbilstoši instrukcijai);
-zupas virtuvju nodrošināšana;
-u.c. (īpaši atbalstot radošu pieeju).


Projekta ietvaros pašvaldībai ir tiesības pretendēt uz izdevumu segšanu, kas saistīti ar darba prakses ierīkošanu (tajā skaitā – inventāra iegāde un noma (maksimālais apmērs 80 LVL vienai darba praktizēšanas vietai (6 mēnešiem)), transporta izdevumi (maksimālais apmērs 40,80 LVL vienai darba praktizēšanas vietai uz 6 mēnešiem), nepieciešamības gadījumā – veselības pārbaudes (maksimālais no projekta finansējamais apmērs – 20 LVL par vienu veselības pārbaudi)), kā arī finansiālu atbalstu darba vadītāju un darba organizētāju nodrošināšanai. Nepieciešamā darba prakses aprīkojuma sagādi pirmajā projekta periodā (līdz 2009.gada beigām) veic pašvaldība, savukārt 2010.gadā nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts centralizēta iepirkuma rezultātā.


Kritērijs, kas nosaka, ka pašvaldībām ir jāveido „jaunas’ darba praktizēšanas vietas, ir būtisks pasākuma noteikums, jo tas ir vērsts uz bezdarbnieku, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu, nevis uz pašvaldības budžeta samazināšanu vai veikto budžeta samazinājumu ietekmes mazināšanu. Pasākuma ietvaros nav atbalstāma pašvaldības (vai pašvaldību sadarbības partnera) darbinieku aizvietošana ar pasākuma dalībniekiem, tātad pienākumiem, kurus veic pasākuma dalībnieks ir jābūt tādiem, kuri iepriekš pašvaldībā nav tikuši veikti (izņēmums ir, ja pašvaldības (pašvaldības sadarbības partnera) darba vieta, kuras ietvaros iepriekš ir tikuši pildīti šie pienākumi, ir tikusi likvidēta četrus mēnešus pirms līguma par pasākuma īstenošanu parakstīšanas).


Attiecīgi gadījumā, ja pašvaldība (pašvaldības sadarbības partneris) budžeta samazināšanas dēļ atbrīvos no darba darbiniekus pasākuma īstenošanas vietā, tās pienākums būs atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras pieprasījumam pamatot, ka pasākuma dalībnieki neveic tos pašus pienākumus, kurus iepriekš veica no darba atbrīvojamais darbinieks vai darbinieki.


 

Pēdējās izmaiņas: 08.12.2009.