Dzīvojamās mājas Zaļajā ielā 19 pārvaldīšanas tiesības nodod mājas pārvaldniekam

04.12.2009.

Deputāti nolēma nodot dzīvojamās mājas Zaļajā ielā 19, Preiļos, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai – pārvaldniekam Klavdijai Šalkovskai Divu mēnešu laikā pārvaldniekam ar pašvaldību jānoslēdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas un pieņemšanas akts un jāparaksta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.


Šī gada 2. novembrī dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar kopsapulces lēmumu bija pilnvarojuši mājas pārvaldnieku Klavdiju Šalkovski iesniegt domē nepieciešamos dokumentus dzīvojamās mājas Zaļā ielā 19 pārņemšanai apsaimniekošanā. Pēc mājas pārņemšanas apsaimniekošanā tiks veikti grozījumi 2002.gada 1. jūlija nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts starp Preiļu novada domi un SIA “Preiļu Saimnieks” par domes īpašumā esošo ēku un ar tām funkcionāli saistīto būvju un piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanu.


Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 04.12.2009.